cFosSpeed е официјален Интернет-акцелератор за производи за игри ASUS, GIGABYTE, ASRock и MSI

Добијте бесплатна лиценца (cFosSpeed) за да ни помогнете со 10 или повеќе прегледи.
Некои текстови се генерираат со машински превод. Помогнете ни да ги подобриме овие текстови. Кликнете на копчето за да започнете со режимот на ревизија.

cFos Агенти

cFos Агенти

Бојлер

cFos Software GmbH, Бон (Германија) развива комуникациски софтвер и мрежни двигатели на режимот кернел за Виндоус од 1993 година. Нашите производи вклучуваат cFosSpeed, напреден софтвер за обликување сообраќај за широкопојасен интернет, cFos лична мрежа, личен сервер на Интернет и Облак, cFos IPv6 Link, драјвери за IPv6 & софтвер за рутер и cFos / cFos Широкопојасен интернет, високи перформанси DSL и ISDN dial-up драјвери.

Контакт / Подршка

За барање за поддршка или да не контактирате, користете ја нашата форма за контакт.

Правно известување

Информации согласно ТДГ (Закон за германски теле-услуги):

Давателот на услуги надлежен за www.cfos.de и www.cfosspeed.de е cFos Software GmbH, претставен од сопственици-менаџери Кристоф Лодерс и Мартин Винклер, Нордстрст. 65а, 53111 Бон, Телефон: +49 2287669826, влез во трговскиот регистар: Бон, HRB 9150; UStID / Vat-Бр .: DE813105998, е-пошта: .

cFos® е регистрирана трговска марка.

Политика за приватност

Ние сме многу задоволни што покажавте интерес за нашето претпријатие. Заштитата на податоците е од особено висок приоритет за управување со cFos Software GmbH. Употребата на Интернет страниците на cFos Software GmbH е можно без никакви индикации за лични податоци; Меѓутоа, доколку субјектот на податоци сака да користи специјални услуги за претпријатија преку нашата веб-страница, обработката на личните податоци може да стане неопходна. Доколку обработката на личните податоци е неопходна и нема законска основа за таквата обработка, генерално добиваме согласност од субјектот на податоците.

Обработката на лични податоци, како што се името, адресата, адресата на е-пошта или телефонскиот број на субјектот на податоците, секогаш е во согласност со Општата регулатива за заштита на податоците (GDPR) и во согласност со заштитата на податоците специфични за земјата регулативи што се применуваат за cFos Software GmbH. Со помош на оваа декларација за заштита на податоците, нашето претпријатие би сакало да ја информира општата јавност за природата, обемот и целта на личните податоци што ги собираме, користиме и обработуваме. Понатаму, субјектите со податоци се информираат, преку оваа декларација за заштита на податоците, за правата на кои тие имаат право.

Како контролор, cFos Software GmbH има имплементирано бројни технички и организациски мерки за да обезбеди најцелосна заштита на личните податоци обработени преку оваа веб-страница. Сепак, преносот на податоци врз основа на Интернет може во принцип да има празнини во безбедноста, така што може да не се гарантира апсолутна заштита. Поради оваа причина, секој субјект на податоци е слободен да пренесува лични податоци до нас преку алтернативни средства, на пр. По телефон.

 1. Дефиниции

  Декларацијата за заштита на податоците на cFos Software GmbH е заснована врз термините што ги користи европскиот законодавец за усвојување на Општата регулатива за заштита на податоците (GDPR). Нашата декларација за заштита на податоците треба да биде читлива и разбирлива за пошироката јавност, како и за нашите клиенти и деловни партнери. За да го обезбедиме ова, ние прво сакаме да ја објасниме употребената терминологија.

  Во оваа декларација за заштита на податоците, ние, меѓу другото, ги користиме следниве термини:

  • а) лични податоци

   Лични податоци се сите информации во врска со идентификувано или идентификувано физичко лице („субјект на податоци“). Идентификувано физичко лице е оној кој може да се идентификува, директно или индиректно, особено со упатување на идентификатор како што се име, идентификациски број, податоци за локација, мрежен идентификатор или на еден или повеќе фактори специфични за физичкиот, физиолошкиот, итн. генетски, ментален, економски, културен или социјален идентитет на тоа физичко лице.

  • б) Предмет на податоци

   Субјект на податоци е секое идентификувано или идентификувано физичко лице, чии лични податоци ги обработува контролорот одговорен за обработката.

  • в) Обработка

   Обработка е секоја операција или збир на операции што се изведуваат на лични податоци или на збирки лични податоци, без оглед дали се со автоматски средства, како што се собирање, снимање, организација, структурирање, складирање, адаптација или промена, преземање, консултација, употреба, обелоденување преку пренесување, дисеминација или на друг начин ставање на располагање, усогласување или комбинација, ограничување, бришење или уништување.

  • г) Ограничување на обработката

   Ограничување на обработката е означување на зачувани лични податоци со цел да се ограничи нивната обработка во иднина.

  • д) Профилирање

   Профилирање значи секоја форма на автоматизирана обработка на лични податоци што се состои од употреба на лични податоци за проценка на одредени лични аспекти поврзани со физичко лице, особено за анализирање или предвидување на аспектите во врска со работењето на физичкото лице на работа, економска состојба, здравствена состојба, лични преференци , интереси, сигурност, однесување, локација или движења.

  • ѓ) Псевдонимизација

   Псевдонимизација е обработка на лични податоци на таков начин што личните податоци не можат повеќе да се припишуваат на специфичен субјект на податоци без употреба на дополнителни информации, под услов таквите дополнителни информации да се чуваат одделно и да подлежат на технички и организациски мерки за да се обезбеди дека личните податоци не се припишуваат на идентификувано или идентификувано физичко лице.

  • е) Контролор или контролор одговорен за обработката

   Контролор или контролор надлежен за обработка е физичко или правно лице, јавен орган, агенција или друго тело кое, сам или заедно со други, ги утврдува целите и средствата за обработка на личните податоци; кога целите и средствата за таквата обработка се утврдени со законодавството на Унијата или на земјата-членка, контролорот или специфичните критериуми за неговото номинирање може да бидат предвидени со законодавството на Унијата или на земјата-членка.

  • ж) процесор

   Процесорот е физичко или правно лице, јавен орган, агенција или друго тело кое обработува лични податоци во име на контролорот.

  • з) примател

   Примател е физичко или правно лице, јавен орган, агенција или друго тело, на кое се откриваат личните податоци, без оглед дали е трета страна или не. Сепак, јавните власти кои можат да добијат лични податоци во рамките на одредено испитување во согласност со законодавството на Унијата или на земјата-членка, нема да се сметаат за приматели; обработката на тие податоци од страна на тие јавни органи треба да биде во согласност со важечките правила за заштита на податоците според целите на обработката.

  • )) Трета страна

   Трета страна е физичко или правно лице, јавен орган, агенција или тело различно од субјектот на податоците, контролорот, преработувачот и лицата кои, под непосредна надлежност на контролорот или процесорот, имаат овластување да обработуваат лични податоци.

  • к) Согласност

   Согласност на субјектот на податоците е секое слободно дадено, специфично, информирано и недвосмислено индицирање на желбите на субјектот на податоците со кои тој или таа, со изјава или со јасно потврдување, означува договор за обработка на лични податоци што се однесуваат на него или неа. .

 2. Име и адреса на контролорот

  Контролор за целите на Општата регулатива за заштита на податоците (GDPR), другите закони за заштита на податоците што се применуваат во земјите-членки на Европската унија и другите одредби поврзани со заштитата на податоците е:

  cFos Software GmbH
  Nordstr. 65a
  53111 Bonn
  Германија
  Телефон: 0228-7669826
  Е-пошта: helpcfos@cfos.de
  Интернет-страница: www.cfos.de

 3. Колачиња

  Интернет-страниците на cFos Software GmbH користат колачиња. Колачињата се текстуални датотеки што се чуваат во компјутерски систем преку интернет прелистувач.

  Многу Интернет-страници и сервери користат колачиња. Многу колачиња содржат т.н. колаче. ИД на колаче е единствен идентификатор на колачето. Се состои од низа на знаци преку кои Интернет страниците и серверите можат да се пренесат на специфичниот Интернет-прелистувач во кој е зачувано колачето. Ова им овозможува на посетените Интернет-страници и сервери да го разликуваат индивидуалниот прелистувач на субјектот dats од другите Интернет-прелистувачи што содржат други колачиња. Специфичен интернет прелистувач може да се препознае и идентификува со користење на единствена идентификација на колаче.

  Преку употреба на колачиња, cFos Software GmbH може на корисниците на оваа веб-страница да им понуди повеќе услуги за корисниците, што не би биле можни без поставувањето на колачињата.

  Со помош на колаче, информациите и понудите на нашата веб-страница можат да се оптимизираат со оглед на умот на корисникот. Колачињата ни овозможуваат, како што претходно споменавме, да ги препознаеме корисниците на нашата веб-страница. Целта на ова признание е да им се олесни корисниците да ја користат нашата веб-страница. Корисникот на веб-страницата што користи колачиња, на пр. Не мора да внесува податоци за пристап секој пат кога ќе се пристапи кон веб-страницата, затоа што тоа го презема веб-страницата, а колачето се чува на компјутерскиот систем на корисникот. Друг пример е колачето од количката во онлајн продавницата. Интернет-продавницата се сеќава на написите што клиентот ги сместил во виртуелната количка преку колаче.

  Субјектот на податоци може, во секое време, да спречи поставување колачиња преку нашата веб-страница со соодветна поставка на користениот Интернет-прелистувач, и на тој начин може трајно да го негира поставувањето на колачињата. Покрај тоа, веќе поставените колачиња можат да бидат избришани во секое време преку Интернет-прелистувач или други софтверски програми. Ова е можно кај сите популарни интернет прелистувачи. Ако субјектот на податоци го деактивира поставувањето колачиња во користениот Интернет-прелистувач, не сите функции на нашата веб-страница може да бидат целосно употребливи.

 4. Собирање на општи податоци и информации

  Интернет-страницата на cFos Software GmbH собира серија општи податоци и информации кога субјектот на податоци или автоматизиран систем ја повикуваат веб-страницата. Овие општи податоци и информации се чуваат во датотеките за логирање на серверите. Собрани може да бидат (1) типови прелистувачи и користени верзии, (2) оперативниот систем што го користи системот за пристап, (3) веб-страницата од која пристапува системот до нашата веб-страница (т.н. упатени), (4) под - веб-страници, (5) датум и време на пристап до Интернет-страница, (6) адреса на Интернет протокол (IP адреса), (7) давателот на Интернет услуги на системот за пристап, и (8) други слични податоци и информации што можат да се користат во случај на напади врз нашите системи за информатичка технологија.

  Кога ги користите овие општи податоци и информации, cFos Software GmbH не извлекува заклучоци за субјектот на податоците. Наместо тоа, овие информации се потребни за (1) правилно да се испорача содржината на нашата веб-страница, (2) да се оптимизира содржината на нашата веб-страница, како и нејзината реклама, (3) да се обезбеди долгорочна одржливост на нашите системи за информатичка технологија и технологија на веб-страница и (4) им обезбеди на органите за спроведување на законот информации потребни за кривично гонење во случај на компјутерски напад. Затоа, cFos Software GmbH статистички ги анализира анонимно собраните податоци и информации, со цел да ја зголеми заштитата на податоците и безбедноста на податоците на нашето претпријатие и да обезбеди оптимално ниво на заштита за личните податоци што ги обработуваме. Анонимните податоци на датотеките за логирање на серверот се чуваат одделно од сите лични податоци обезбедени од субјект на податоци.

 5. Регистрација на нашата веб-страница

  Субјектот на податоци има можност да се регистрира на веб-страницата на контролорот со наведување на лични податоци. Кои лични податоци се пренесуваат на контролорот се определува со соодветната маска за внесување што се користи за регистрација. Личните податоци внесени од субјектот на податоци се собираат и чуваат исклучиво за внатрешна употреба од контролорот и за негови цели. Контролорот може да побара трансфер на една или повеќе процесори (на пр. Услуга за парцели) кои исто така користат лични податоци за внатрешна намена што му се припишуваат на контролорот.

  Со регистрација на веб-страницата на контролорот, се зачувуваат и IP адресата — доделена од давателот на Интернет-услугата (ISP) и користена од датумот на субјектот на податоците и времето на регистрација. Складирањето на овие податоци се одвива против позадината дека ова е единствениот начин да се спречи злоупотребата на нашите услуги и, доколку е потребно, да се овозможи да се испитаат сторени дела. Она што е зачувување на овие податоци е неопходно за да се обезбеди контролорот. Овие податоци не се предаваат на трети лица, освен ако не постои законска обврска да ги пренесат податоците, или ако преносот служи за цел на кривично гонење.

  Регистрацијата на субјектот на податоци, со доброволно индицирање на лични податоци, има за цел да му овозможи на контролорот да понуди содржини или услуги на субјектот на податоците што може да им се понудат само на регистрираните корисници заради природата на предметната материја. Регистрираните лица можат слободно да ги менуваат личните податоци наведени во текот на регистрацијата во кое било време или да ги избришат целосно од залихите на контролорот.

  Контролорот на податоци, во секое време, обезбедува информации на барање на секој субјект на податоци за тоа кои лични податоци се зачувани за субјектот на податоците. Покрај тоа, контролорот на податоци ги корегира или брише личните податоци на барање или индикација на субјектот на податоците, доколку не постојат законски обврски за чување. Службеникот за заштита на податоците, особено назначен во оваа декларација за заштита на податоците, како и целокупноста на вработените во контролорот, е достапен на субјектот на податоци во овој поглед како лица за контакт.

 6. Претплата на нашите билтени

  На веб-страницата на cFos Software GmbH, на корисниците им се дава можност да се претплатат на билтенот на нашето претпријатие. Влезната маска што се користи за оваа намена одредува какви лични податоци се пренесуваат, како и кога билтенот е нарачан од контролорот.

  cFos Software GmbH редовно ги информира своите клиенти и деловни партнери преку билтен за понудите на претпријатијата. Билтенот на претпријатието може да го прими субјектот на податоците само ако (1) субјектот на податоци има валидна адреса за е-пошта и (2) регистри на субјекти со податоци за испорака на билтени. Е-пошта со потврда ќе биде испратена на е-пошта адреса регистрирана од субјект на податоци за прв пат за пренесување на билтени, од правни причини, во постапка за двојно одлучување. Оваа е-пошта за потврда се користи за да се докаже дали сопственикот на е-поштата како субјект на податоци е овластен да го прима билтенот.

  За време на регистрацијата за билтенот, ние исто така ја чуваме ИП-адресата на компјутерскиот систем доделен од давателот на услуги на Интернет (ISP) и се користи од субјектот на податоци за време на регистрацијата, како и датумот и времето на регистрација. Собирањето на овие податоци е неопходно за да се разбере (можната) злоупотреба на е-поштата на субјектот на податоци на подоцнежен датум, и затоа служи за целта на правната заштита на контролорот.

  Личните податоци собрани како дел од регистрацијата за билтенот ќе се користат само за испраќање на нашиот билтен. Покрај тоа, претплатниците на билтенот можат да бидат информирани преку е-пошта, сè додека тоа е неопходно за функционирање на услугата на билтени или за регистрација за која станува збор, бидејќи тоа може да биде случај во случај на измени во понудата на билтени, или во случај на промена во техничките околности. Нема да има трансфер на лични податоци собрани од страна на билтени услуги на трети лица. Претплатата на нашиот билтен може да биде прекината од субјектот на податоците во секое време. Согласноста за складирање на лични податоци, кои субјектот на податоците ги дал за испраќање на билтенот, може да се отповика во секое време. За укинување на согласноста, во секој билтен се наоѓа соодветна врска. Исто така, можно е да се отпишете од билтенот во секое време директно на веб-страницата на контролорот, или да се комуницира ова на контролорот на различен начин.

 7. Следење на билтени

  Билтенот на cFos Software GmbH содржи т.н. пиксели за следење. Пиксел за следење е минијатурна графичка вградена во вакви електронски пораки, кои се испраќаат во формат HTML за да овозможат снимање и анализа на датотеки со најавите. Ова овозможува статистичка анализа на успехот или неуспехот на кампањите преку Интернет. Врз основа на вградениот пиксел за следење, cFos Software GmbH може да види дали и кога е отворена е-пошта од субјект на податоци и кои линкови во е-поштата биле повикани од субјекти за податоци.

  Ваквите лични податоци собрани во пикселите за следење содржани во билтенот се чуваат и анализираат од контролорот со цел да се оптимизира испораката на билтенот, како и да се адаптираат содржините на идните билтени уште подобро на интересите на субјектот на податоците. Овие лични податоци нема да бидат предадени на трети страни. Субјектите со податоци имаат право во секое време да ја отповикаат посебната изјава за согласност издадена со постапката за двојно одлучување. По повлекувањето, овие лични податоци ќе бидат избришани од контролорот. cFos Software GmbH автоматски смета за повлекување од приемот на билтенот.

 8. Можност за контакт преку веб-страницата

  Интернет-страницата на cFos Software GmbH содржи информации што овозможуваат брз електронски контакт на нашето претпријатие, како и директна комуникација со нас, која исто така вклучува општа адреса на таканаречената електронска пошта (адреса за е-пошта). Ако субјектот на податоци контактира со контролорот преку е-пошта или преку контакт форма, личните податоци што ги пренесува субјектот на податоците автоматски се чуваат. Ваквите лични податоци што се пренесуваат на доброволна основа од податок подложен на контролорот на податоци, се чуваат заради обработка или контактирање со субјектот на податоците. Нема трансфер на овие лични податоци на трети страни.

 9. Рутинско бришење и блокирање на личните податоци

  Контролорот на податоци ги обработува и чува личните податоци на субјектот на податоците само за периодот неопходен за постигнување на целта на складирање, или колку што тоа го дава европскиот законодавец или други законодавци во законите или прописите на коишто подлежи контролорот до.

  Ако целта на складирањето не се применува, или ако истекува период на складирање, пропишан од европскиот законодавец или друг надлежен законодавец, личните податоци рутински се блокираат или бришат во согласност со законските услови.

 10. Права на субјектот на податоците

  • а) право на потврда

   Секој субјект на податоци има право доделено од европскиот законодавец да добие од контролорот потврда дали се обработуваат личните податоци во врска со него или неа. Ако субјектот на податоци сака да го искористи ова право на потврда, тој или таа може во секое време да се јават кај нашиот службеник за заштита на податоците или друг вработен во контролорот.

  • б) право на пристап

   Секој субјект на податоци има право доделено од европскиот законодавец да добие од контролорот бесплатни информации за неговите или нејзините лични податоци зачувани во секое време и копија од овие информации. Понатаму, европските директиви и регулативи им даваат пристап на субјектот на податоците до следниве информации:

   • целите на обработката;
   • категориите на засегнати лични податоци;
   • примателите или категориите на приматели на кои се откриени или ќе бидат откриени личните податоци, особено примателите во трети земји или меѓународни организации;
   • кога е можно, предвидениот период за кој ќе се чуваат личните податоци или, доколку не е можно, критериумите користени за одредување на тој период;
   • постоење на право да побара од контролорот да ги исправи или избрише личните податоци или ограничување на обработката на личните податоци во врска со субјектот на податоците или да се спротивстави на таквата обработка;
   • постоење на право на жалба до надзорен орган;
   • кога личните податоци не се собрани од субјектот на податоците, сите достапни информации за нивниот извор;
   • постоење на автоматско донесување одлуки, вклучително и профилирање, наведено во член 22 (1) и (4) од БДПР и, барем во тие случаи, значајни информации за вклучената логика, како и за значењето и предвидените последици од таква обработка за субјектот на податоците.

   Понатаму, субјектот на податоци има право да добие информации за тоа дали личните податоци се пренесуваат во трета земја или во меѓународна организација. Во случај тоа, субјектот на податоци има право да биде информиран за соодветните заштитни мерки поврзани со преносот.

   Ако субјектот на податоци сака да го искористи ова право на пристап, тој или таа во секое време може да се јави кај нашиот службеник за заштита на податоците или друг вработен во контролорот.

  • в) Право на исправка

   Секој субјект на податоци има право доделено од европскиот законодавец да го добие од контролорот без непотребно одложување исправка на неточни лични податоци што се однесуваат на него или неа. Земајќи ги предвид целите на обработката, субјектот на податоците има право да има нецелосни лични податоци завршени, вклучително и со обезбедување на дополнителна изјава.

   Ако субјектот на податоци сака да го искористи ова право на исправка, тој или таа може во секое време да контактираат со нашиот службеник за заштита на податоците или друг вработен во контролорот.

  • г) Право на бришење (Право да се заборави)

   Секој субјект на податоци има право доделено од европскиот законодавец да добие од контролорот бришење на лични податоци што се однесуваат на него без неа непотребно одложување, а контролорот има обврска да ги избрише личните податоци без непотребно одложување, кога е една од следниве основи се применува, сè додека обработката не е неопходна:

   • Личните податоци веќе не се потребни во однос на целите за кои се собрани или на друг начин обработени.
   • Субјектот на податоци повлекува согласност на која се заснова обработката според точката (а) на член 6 (1) од БДПР, или точка (а) од член 9 (2) од БДПР, и кога нема друг правен основ за преработка.
   • Предмет на обработка на податоците е предмет на обработка во согласност со член 21 (1) од БДПР и не постојат преовладувачки легитимни основи за обработка или предмети што се предмет на обработка согласно член 21 (2) од БДПР.
   • Личните податоци се незаконски обработени.
   • Личните податоци мора да бидат избришани заради почитување на законската обврска во законодавството на Унијата или земјата-членка на којашто подлежи контролорот.
   • Личните податоци се собрани во врска со понудата на услуги за информатичко општество наведени во член 8 (1) од БДПР.

   Ако се примени една од горенаведените причини, и субјектот на податоците сака да побара бришење на личните податоци зачувани од cFos Software GmbH, тој или таа во секое време може да се јават кај нашиот службеник за заштита на податоците или друг вработен во контролорот. Службеникот за заштита на податоците на cFos Software GmbH или друг вработен веднаш ќе обезбеди веднаш да се исполни барањето за бришење.

   Кога контролорот ги објавил личните податоци јавно и е должен согласно член 17 (1) да ги избрише личните податоци, контролорот, земајќи ја предвид достапната технологија и трошоците за имплементација, презема разумни чекори, вклучително и технички мерки, за да ги извести другите контролорите кои обработуваат лични податоци за кои субјектот на податоците побарале бришење од страна на таквите контролори на какви било линкови до, или копирање или репликација на тие лични податоци, колку што не се потребни за обработка. Службеникот за заштита на податоците на cFos Software GmbH или друг вработен ќе ги организира потребните мерки во поединечни случаи.

  • д) Право на ограничување на обработката

   Секој субјект на податоци има право доделено од европскиот законодавец да добие од контролорот ограничување на обработката кога се однесува на следново:

   • Точноста на личните податоци е оспорена од субјектот на податоците, за период што му овозможува на контролорот да ја потврди точноста на личните податоци.
   • Обработката е незаконска и субјектот на податоци се спротивставува на бришење на личните податоци и барања наместо тоа ограничување на нивната употреба.
   • На контролорот повеќе не им се потребни лични податоци за целите на обработката, но тие се потребни од субјектот на податоците за утврдување, вежбање или одбрана на правни побарувања.
   • Субјектот на податоци се спротивставил на обработка согласно член 21 (1) од БДПР, во очекување на потврдување дали легитимните основи на контролорот ги надминуваат оние на субјектот на податоците.

   Доколку се исполни еден од горенаведените услови, а субјектот на податоци сака да побара ограничување на обработката на личните податоци зачувани од cFos Software GmbH, тој или таа во секое време може да се јават кај нашиот службеник за заштита на податоците или друг вработен во контролорот. Службеникот за заштита на податоците на cFos Software GmbH или друг вработен ќе организира ограничување на обработката.

  • ѓ) Право на преносливост на податоци

   Секој субјект на податоци има право доделено од европскиот законодавец, да ги прима личните податоци што се однесуваат на него, кои му биле доставени на контролорот, во структуриран, најчесто користен и машински читлив формат. Тој или таа има право да ги пренесе тие податоци на друг контролер без да се запре од контролорот на кој се доставени личните податоци, сè додека обработката се заснова на согласност согласно точката (а) од член 6 (1) од БДПР или точка (а) од член 9 (2) од БДПР, или на договор согласно со точката (б) од член 6 (1) од БДПР, а обработката се врши со автоматски средства, сè додека обработката не е неопходна за извршување на задача извршена во јавен интерес или за вршење на службени овластувања кои му се дадени на контролорот.

   Понатаму, при остварувањето на своето право на преносливост на податоци согласно со член 20 (1) од БДПР, субјектот на податоци има право личните податоци да се пренесуваат директно од еден контролор на друг, каде што тоа е техничко изводливо и кога го прави тоа не негативно влијаат врз правата и слободите на другите.

   За да се оствари правото на преносливост на податоци, субјектот на податоци може во секое време да контактира со службеникот за заштита на податоци назначен од cFos Software GmbH или друг вработен.

  • е) Право на приговор

   Секој субјект на податоци има право доделено од европскиот законодавец да се спротивстави, врз основа на кои се однесува на неговата или нејзината посебна состојба, во кое било време, за обработка на лични податоци во врска со него, кои се засноваат на точката (д) или (ѓ)) од член 6 (1) од БДПР. Ова исто така важи и за профилирање врз основа на овие одредби.

   cFos Software GmbH веќе нема да ги обработува личните податоци во случај на приговор, освен ако не можеме да демонстрираме привлечни легитимни основи за обработка што ги надминуваат интересите, правата и слободите на субјектот на податоците или за воспоставување, вежбање или одбрана на правни побарувања.

   Ако cFos Software GmbH обработува лични податоци за цели на директен маркетинг, субјектот на податоците има право во секое време да приговори за обработка на лични податоци што се однесуваат на него или неа за ваков маркетинг. Ова се однесува на профилирање до тој степен што е поврзано со таков директен маркетинг. Ако субјектот на податоци му се спротивставува на cFos Software GmbH на обработка за цели за директен маркетинг, cFos Software GmbH веќе нема да ги обработува личните податоци за овие цели.

   Покрај тоа, субјектот на податоци има право, врз основа на неговата или нејзината посебна ситуација, да се спротивстави на обработка на лични податоци што се однесуваат на него или неа од страна на cFos Software GmbH за научни или историски истражувачки цели или за статистички цели согласно со членот 89 (1) од БДПР, освен ако обработката е неопходна за извршување на задача извршена од причини на јавен интерес.

   За да се искористи правото на приговор, субјектот на податоци може директно да контактира со службеникот за заштита на податоците на cFos Software GmbH или друг вработен. Покрај тоа, субјектот на податоците е слободен во контекст на користењето на услугите на информатичкото општество, без разлика на Директивата 2002/58/ЕЗ, да го користи своето право на приговор со автоматски средства со употреба на технички спецификации.

  • ж) Автоматско индивидуално одлучување, вклучително и профилирање

   Секој субјект на податоци има право доделено од европскиот законодавец да не подлежи на одлука заснована исклучиво на автоматска обработка, вклучително и профилирање, што произведува правни ефекти врз него или неа, или на сличен начин значително влијае на него, сè додека одлуката (1) не е неопходно за склучување договори или за извршување на договор помеѓу субјектот на податоци и контролорот на податоци, или (2) не е овластен со закон за унија или земја-членка на којшто подлежи контролорот и кој исто така се обврзува одредување на соодветни мерки за заштита на правата и слободите на субјектот на податоците и легитимните интереси, или (3) не се заснова на изрична согласност на субјектот на податоците.

   Ако одлуката (1) е неопходна за склучување договор или за извршување на договор помеѓу субјектот на податоци и контролор на податоци, или (2) се заснова на експлицитна согласност на субјектот на податоците, cFos Software GmbH ќе спроведе соодветни мерки да ги заштити правата и слободите на субјектот на податоците и легитимните интереси, барем правото да добие човечка интервенција од страна на контролорот, да ја изрази својата гледна точка и да ја оспори одлуката.

   Доколку субјектот на податоци сака да ги искористи правата што се однесуваат на автоматско индивидуално одлучување, тој или таа во секое време можат директно да контактираат со нашиот службеник за заштита на податоците на cFos Software GmbH или друг вработен во контролорот.

  • з) Право на повлекување на согласност за заштита на податоци

   Секој субјект на податоци има право доделено од европскиот законодавец да ја повлече својата согласност за обработка на лични податоци во кое било време.

   Доколку субјектот на податоци сака да го искористи правото да ја повлече согласноста, тој или таа може во секое време директно да контактираат со нашиот службеник за заштита на податоците на cFos Software GmbH или друг вработен во контролорот.

 11. Одредби за заштита на податоци за апликација и употреба на Фејсбук

  На оваа веб-страница, контролорот има интегрирани компоненти на претпријатието Facebook. Фејсбук е социјална мрежа.

  Социјалната мрежа е место за социјални состаноци на Интернет, мрежна заедница, која обично им овозможува на корисниците да комуницираат едни со други и да комуницираат во виртуелен простор. Социјалната мрежа може да послужи како платформа за размена на мислења и искуства или да и овозможи на Интернет заедницата да обезбеди лични или деловни информации. Фејсбук им овозможува на корисниците на социјална мрежа да вклучуваат создавање приватни профили, да испраќаат фотографии и мрежни мрежи преку барања на пријатели.

  Оперативната компанија на Фејсбук е Фејсбук, АД, 1 Хакер Веј, Менло Парк, Калифорнија 94025, САД. Ако некое лице живее надвор од Соединетите држави или Канада, контролор е „Facebook Ireland Ltd.“, „4 плоштад Гранд канал“, „Гранд канал пристаниште“, Даблин 2, Ирска.

  Со секое повикување до една од одделните страници на оваа Интернет-страница, со која управува контролорот и во која е интегрирана компонента на Фејсбук (приклучоци на Фејсбук), веб прелистувачот на системот за информатичка технологија на субјектот на податоците е автоматски побара да преземете приказ на соодветната компонента на Фејсбук од Фејсбук преку компонентата на Фејсбук. Преглед на сите приклучоци на Фејсбук може да се пристапи под https://developers.facebook.com/docs/plugins/. За време на оваа техничка постапка, Фејсбук е запознаен за тоа која специфична под-страница на нашата веб-страница ја посети субјектот на податоци.

  Доколку субјектот на податоци се најавува истовремено на Фејсбук, Фејсбук открива со секое повикување до нашата веб-страница од страна на субјектот на податоците - и за целото времетраење на нивниот престој на нашата Интернет-страница - која специфична под-страница на нашиот Интернет страницата беше посетена од субјектот на податоците. Овие информации се собираат преку компонентата на Фејсбук и се поврзуваат со соодветната сметка на Фејсбук на субјектот на податоци. Ако субјектот на податоци кликне на едно од копчињата на Фејсбук, интегрирано во нашата веб-страница, на пр. Копчето „Како“, или ако субјектот на податоци поднесе коментар, тогаш Фејсбук одговара на овие информации со личната сметка на корисниците на „Фејсбук“ на субјектот на податоците и ги чува лични податоци.

  Фејсбук секогаш добива, преку компонентата на Фејсбук, информации за посета на нашата веб-страница од страна на субјектот на податоци, секогаш кога субјектот на податоци се најавува истовремено на Фејсбук за време на повикот на нашата веб-страница. Ова се случува без оглед на тоа дали субјектот на податоци ќе кликне на компонентата на Фејсбук или не. Ако таквото пренесување на информации на Фејсбук не е пожелно за субјектот на податоци, тогаш тој или таа може да го спречат тоа со најавување од нивната сметка на Facebook пред да се изврши повик до нашата веб-страница.

  Упатството за заштита на податоците објавено од Фејсбук, кое е достапно на https://facebook.com/за/приватност/, обезбедува информации за прибирање, обработка и употреба на лични податоци од страна на Фејсбук. Покрај тоа, тука е објаснето кои опции за поставување што ги нуди Фејсбук за да ја заштити приватноста на субјектот на податоци. Покрај тоа, достапни се различни опции за конфигурирање за да се овозможи елиминација на преносот на податоци на Фејсбук, на пр. Блокирачот на Фејсбук на провајдерот Вебграф, кој може да се добие под http://webgraph.com/ресурси/facebookblocker/. Овие апликации може да се користат од субјектот на податоците за да се елиминира преносот на податоци на Фејсбук.

 12. Одредби за заштита на податоци во врска со примената и употребата на Google AdSense

  На оваа веб-страница, контролорот има интегрирано Google AdSense. Google AdSense е мрежна услуга што овозможува поставување реклами на страници од трети страни. Google AdSense се заснова на алгоритам што избира реклами прикажани на страници од трети страни за да одговараат на содржината на соодветната страница на трети лица. Google AdSense дозволува таргетир��ње засновано врз интереси на Интернет-корисникот, што се спроведува со генерирање на индивидуални профили на корисници.

  Оперативната компанија на AdSense компонентата на Google е Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Соединети Држави.

  Целта на компонентата AdSense на Google е интеграција на рекламите на нашата веб-страница. Поради начинот на кој се повикува Google AdSense, тој не става колачиња на нашата страница. Дефиницијата за колачиња е објаснето погоре. Со секое повикување до една од одделните страници на оваа Интернет-страница, со која управува контролорот и во која е интегрирана компонентата на Google AdSense, Интернет-прелистувачот на системот за информатичка технологија на субјектот на податоци автоматски ќе доставува податоци преку За време на оваа техничка процедура, претпријатието „Азбука АД“ се стекнува со знаење за лични податоци, како што се IP адресата на субјектот на податоците, што служи „Азбука“, преку Google AdSense компонента. АД, меѓу другото, да го разбере потеклото на посетителите и кликањата и последователно да создаде населби за комисии.

  Покрај тоа, Google AdSense користи и таканаречени пиксели за следење. Пиксел за следење е минијатурна графика што е вградена во веб-страниците за да се овозможи снимање на датотеки со лог и анализа на датотеки со логови преку кои може да се изврши статистичка анализа. Врз основа на вградените пиксели за следење, Alphabet Inc. е во состојба да утврди дали и кога веб-страница е отворена од субјект на податоци и кои врски биле кликнати од субјектот на податоците. Пикселите за следење служат, меѓу другото, за да се анализира протокот на посетители на веб-страница.

  Преку Google AdSense, личните податоци и информации - кои исто така ја содржат ИП-адресата и се неопходни за собирање и сметководство на прикажаните реклами - се пренесуваат на Alphabet Inc. во Соединетите Американски Држави. Овие лични податоци ќе бидат зачувани и обработени во Соединетите држави. Азбуката може да ги открие собраните лични податоци преку оваа техничка постапка на трети страни.

  Google AdSense е дополнително објаснето на следниов линк https://www.google.com/intl/en/adsense/start/.

 13. Одредби за заштита на податоци за примена и употреба на Google Analytics (со функција за анонимизација)

  На оваа веб-страница, контролорот ја интегрираше компонентата на Google Analytics (со функцијата анонимизатор). Google Analytics е услуга за веб-аналитика. Веб-аналитика е собирање, собирање и анализа на податоците за однесувањето на посетителите на веб-страниците. Услугата за веб-анализа собира, меѓу другото, податоци за веб-страницата од која дошло некое лице (т.н. реферер), кои под-страници биле посетени, или колку често и во кое време се гледало под-страница. Веб-аналитиката главно се користи за оптимизација на веб-страница и со цел да се изврши анализа на трошоците и придобивките од Интернет-рекламирањето.

  Оператор на компонентата на Google Analytics е Google Inc., 1600 амфитеатар Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Соединети Држави.

  За веб-аналитиката преку Google Analytics контролорот ја користи апликацијата „_gat. _AnonymizeIp“. Со помош на оваа апликација, IP адресата на Интернет-врска со субјектот на податоци е скратена од Google и е анонимизирана кога пристапувате до нашите веб-страници од земја-членка на Европската унија или друга држава договорничка до Договорот за Европската економска област.

  Целта на компонентата на Google Analytics е да се анализира сообраќајот на нашата веб-страница. Гугл ги користи собраните податоци и информации, меѓу другото, за да ја оцени употребата на нашата веб-страница и да обезбеди мрежни извештаи, кои ги покажуваат активностите на нашите веб-страници и да обезбеди други услуги во врска со користењето на нашата Интернет-страница за нас.

  Поради начинот на кој се повикува Google Analytics, тој не става колачиња на нашата страница. Дефиницијата за колачиња е објаснето погоре. Со секое повикување до една од одделните страници на оваа Интернет-страница, со која управува контролорот и во која е интегрирана компонентата на Google Analytics, Интернет-прелистувачот на системот за информатичка технологија на субјектот на податоци автоматски ќе доставува податоци преку Google компонента компонента за целите на рекламирање преку Интернет и порамнување на комисиите на Google. За време на оваа техничка постапка, претпријатието Гугл стекнува знаење за лични информации, како што е ИП-адресата на субјектот на податоци, што служи на „Гугл“, меѓу другото, за да го разбере потеклото на посетителите и кликањата, и последователно да создава порамнувања за комисии.

  Покрај тоа, субјектот на податоци има можност да се спротивстави на колекцијата на податоци што се генерираат од Google Analytics, која е поврзана со употребата на оваа веб-страница, како и со обработката на овие податоци од Google и шанса да се исклучи такво . За таа цел, субјектот на податоци мора да преземе додаток на прелистувачот под линкот https://Tools.google.com/dlpage/gaoptout и да го инсталира. Овој додаток на прелистувач му кажува на Google Analytics преку JavaScript, дека сите податоци и информации за посети на страниците на Интернет не можат да бидат пренесени на Google Analytics. Инсталирањето на додатоците на прелистувачот се смета за приговор од Google. Ако системот за информатичка технологија на субјектот на податоците подоцна е избришан, форматиран или ново инсталиран, тогаш субјектот на податоците мора да ги инсталира дополнителните додатоци на прелистувачот за да се оневозможи Google Analytics. Ако додатокот на прелистувачот беше деинсталиран од субјектот на податоци или кое било друго лице кое му се припишува на нивната сфера на компетентност, или е оневозможено, можно е да се изврши повторно инсталирање или реактивирање на додатоците на прелистувачот.

  Дополнителни информации и применливите одредби за заштита на податоците на Google може да се добијат под https://www.google.com/intl/en/politics/privacy/ и под http://www.google.com/аналитика/термини/нас. html Гугл аналитика е дополнително објаснета под следниот линк https://www.google.com/analytics/.

 14. Одредби за заштита на податоци за апликација и употреба на Google+

  На оваа веб-страница, контролорот го интегрираше копчето Google+ како компонента. Google+ е таканаречена социјална мрежа. Социјалната мрежа е социјално место за состаноци на Интернет, он-лајн заедница, која обично им овозможува на корисниците да комуницираат едни со други и да комуницираат во виртуелен простор. Социјалната мрежа може да послужи како платформа за размена на мислења и искуства или да и овозможи на Интернет заедницата да обезбеди лични или деловни информации. Google+ им овозможува на корисниците на социјалната мрежа да вклучуваат создавање приватни профили, да поставуваат фотографии и мрежа преку барања на пријатели.

  Оперативната компанија на Google+ е Google Inc., 1600 амфитеатар Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

  Со секое повикување до една од одделните страници на оваа веб-страница, со која управува контролорот и на кое е вградено копче Google+, Интернет-прелистувачот на системот за информатичка технологија на субјектот на податоци автоматски презема дисплеј на соодветниот Копче Google+ на Google преку соодветната компонента на копчето Google+. За време на оваа техничка постапка, Гугл е запознаен за тоа која специфична под-страница на нашата веб-страница ја посети субјектот на податоци. Подетални информации за Google+ се достапни на https://developers.google.com/+/.

  Ако субјектот на податоци се најавува истовремено на Google+, Google го препознава со секој повик до нашата веб-страница од субјектот на податоците и за целото времетраење на неговиот престој на нашата Интернет-страница, кои специфични под-страници на нашата Интернет страницата беше посетена од субјектот на податоците. Овие информации се собираат преку копчето Google+ и Google одговара на оваа со соодветната сметка на Google+ поврзана со субјектот на податоците.

  Ако субјектот на податоци кликне на копчето Google+ интегриран на нашата веб-страница и со тоа дава препорака на Google+ 1, тогаш Google ги доделува овие информации на личната сметка на корисникот на Google+ на субјектот на податоците и ги чува личните податоци. Google ја чува препораката на Google+ 1 на субјектот на податоците, со што ја прави јавно достапен во согласност со условите и условите прифатени од субјектот на податоците во овој поглед. Последователно, препораката на Google+ 1 дадена од субјектот на податоци на оваа веб-страница заедно со други лични податоци, како што е името на сметката Google+ што се користи од субјектот на податоците и зачуваната фотографија, се чува и обработува на други услуги на Google, како што е пребарувачот резултати од моторот за пребарување на Google, сметката на Google на субјектот на податоци или на други места, на пр. на Интернет страници или во врска со реклами. Гугл исто така може да ја поврзе посетата на оваа веб-страница со други лични податоци зачувани на Google. Google понатаму ги запишува овие лични информации со цел да ги подобри или оптимизира различните услуги на Google.

  Преку копчето Google+, Google прима информација дека субјектот на податоци ја посетил нашата веб-страница, доколку субјектот на податоци за време на повик до нашата веб-страница е најавен на Google+. Ова се случува без оглед на тоа дали субјектот на податоци кликнува или не кликнува на копчето Google+.

  Ако субјектот на податоци не сака да пренесува лични податоци на Google, тој или таа може да спречат таков пренос со најавување од неговата сметка на Google+ пред да се јавите на нашата веб-страница.

  Дополнителни информации и одредбите за заштита на податоците на Google може да се преземат под https://www.google.com/intl/en/politics/privacy/. Повеќе препораки од Google за копчето Google+ 1 може да се добијат под https://developers.google.com/+/веб/политика за копчиња.

 15. Одредби за заштита на податоци за апликација и употреба на Instagram

  На оваа веб-страница, контролорот има интегрирани компоненти на услугата Instagram. Инстаграм е услуга што може да се квалификува како аудиовизуелна платформа, која им овозможува на корисниците да споделуваат фотографии и видеа, како и да ги шират таквите податоци на други социјални мрежи.

  Оперативната компанија на услугите што ги нуди Instagram е Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, UNITED STATES.

  Со секое повикување до една од одделните страници на оваа Интернет-страница, со која управува контролорот и на која е интегрирана компонентата Instagram (копче Insta), автоматски се поттикнува Интернет-прелистувачот на системот за информатичка технологија на субјектот на податоци до преземање на приказ на соодветната компонента на Instagram на Instagram. За време на оваа техничка процедура, Инстаграм станува свесен за тоа која специфична под-страница на нашата веб-страница ја посети субјектот на податоци.

  Ако субјектот на податоци е најавен во исто време на Инстаграм, Инстаграм открива со секој повик до нашата веб-страница од страна на субјектот на податоците - и за целото времетраење на нивниот престој на нашата Интернет-страница - која специфична под-страница на нашиот Интернет страницата беше посетена од субјектот на податоците. Овие информации се собираат преку компонентата Инстаграм и се поврзани со соодветната сметка на Инстаграм на субјектот на податоци. Ако субјектот на податоци кликне на едно од копчињата на Инстаграм интегрирано на нашата веб-страница, тогаш Инстаграм одговара на овие информации со личната сметка на корисникот на Инстаграм на субјектот на податоци и ги чува личните податоци.

  Инстаграм прима информации преку компонентата Инстаграм дека субјектот на податоци ја посетил нашата веб-страница под услов субјектот на податоци да е најавен на Инстаграм за време на повикот на нашата веб-страница. Ова се случува без оглед дали лицето кликнува на копчето Инстаграм или не. Доколку таквото пренесување на информации на Инстаграм не е пожелно за субјектот на податоци, тогаш тој или таа може да го спречат тоа со најавување од нивната сметка на Инстаграм пред да се направи повик до нашата веб-страница.

  Дополнителни информации и применливите одредби за заштита на податоците на Instagram може да се добијат на https://help.instagram.com/155833707900388 и https://www.instagram.com/за/правно/приватност/.

 16. Одредби за заштита на податоци за апликација и употреба на Твитер

  На оваа веб-страница, контролорот има интегрирани компоненти на Твитер. Твитер е повеќејазична, јавно достапна услуга за микроблогирање, на која корисниците можат да објавуваат и шират т.н. „твитови“, на пр. Кратки пораки, кои се ограничени на 140 карактери. Овие кратки пораки се достапни за сите, вклучувајќи ги и оние кои не се најавени на Твитер. Твитовите се прикажани и на таканаречените следбеници на соодветниот корисник. Следбеници се други корисници на Твитер кои следат твитови на корисникот. Покрај тоа, Твитер ви овозможува да се обратите до широката публика преку hashtags, линкови или retweets.

  Оперативната компанија на Twitter е Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, UNITED STATES.

  Со секое повикување до една од поединечните страници на оваа Интернет-страница, со која управува контролорот и на која е интегрирана компонентата Twitter (копче Твитер), автоматски се поттикнува Интернет-прелистувачот на системот за информатичка технологија на субјектот на податоци за да преземете приказ на соодветната компонента на Twitter на Twitter. Дополнителни информации за копчињата на Твитер се достапни под https://about.twitter.com/de/ресурси/копчиња. Во текот на оваа техничка постапка, Твитер стекнува знаење за тоа која специфична под-страница на нашата веб-страница ја посети субјектот на податоци. Целта на интеграцијата на компонентата „Твитер“ е препраќање на содржината на оваа веб-страница за да им овозможи на нашите корисници да ја запознаат оваа веб-страница во дигиталниот свет и да ги зголемат нашите броеви на посетители.

  Доколку субјектот на податоци се најавува истовремено на Твитер, Твитер открива со секое повикување на нашата веб-страница од страна на субјектот на податоците и за целото времетраење на нивниот престој на нашата Интернет-страница која специфична под-страница на нашата Интернет-страница посетени од субјектот на податоци. Овие информации се собираат преку компонентата „Твитер“ и се поврзани со соодветната сметка на „Твитер“ на субјектот на податоци. Ако субјектот на податоци кликне на едно од копчињата на Твитер интегрирано на нашата веб-страница, тогаш Твитер ги доделува овие информации на личната корисничка сметка на Твитер на субјектот на податоци и ги чува личните податоци.

  Твитер прима информации преку компонентата на Твитер дека субјектот на податоци ја посетил нашата веб-страница, под услов субјектот на податоци да е најавен на Твитер во моментот на повик до нашата веб-страница. Ова се случува без оглед на тоа дали лицето ќе кликне на компонентата на Твитер или не. Ако таквото пренесување на информации на Твитер не е пожелно за субјектот на податоци, тогаш тој или таа може да го спречат тоа со најавување од нивната сметка на Твитер пред да се изврши повик до нашата веб-страница.

  Може да се пристапи до важечките одредби за заштита на податоците на Твитер под https://twitter.com/приватност? Lang = en.

 17. Одредби за заштита на податоци за апликација и употреба на YouTube

  На оваа веб-страница, контролорот има интегрирани компоненти на YouTube. YouTube е Интернет видео портал кој им овозможува на видео издавачите бесплатно да поставуваат видео клипови и други корисници, што исто така овозможува и бесплатно прегледување, прегледување и коментирање на истите. YouTube ви дозволува да објавувате секаков вид видеа, за да можете да пристапите како на целосни филмови, така и на ТВ-преноси, како и на музички видеа, приколки и видеа направени од корисниците преку Интернет-порталот.

  Оперативна компанија на YouTube е YouTube, LLC, Cherry Ave. 901, San Bruno, CA 94066, UNITED STATES. YouTube, LLC е подружница на Google Inc., 1600 амфитеатар Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

  Со секое повикување до една од одделните страници на оваа Интернет-страница, со која управува контролорот и на која е интегрирана компонента на YouTube (видео на YouTube), автоматски се поттикнува Интернет-прелистувачот на системот за информатичка технологија на субјектот на податоци за да преземете приказ на соодветната компонента на YouTube. Дополнителни информации за YouTube може да се добијат на https://www.youtube.com/yt/about/en/. За време на оваа техничка процедура, ЈуТјуб и Гугл стекнуваат знаење за тоа која специфична под-страница на нашата веб-страница ја посети субјектот на податоци.

  Ако субјектот на податоци е најавен на YouTube, YouTube препознава со секое повикување до под-страницата што содржи видео на YouTube, за која специфична под-страница на нашата Интернет-страница била посетена од субјектот на податоците. Овие информации се собрани од YouTube и Google и се доделуваат на соодветната сметка на YouTube на субјектот на податоците.

  YouTube и Google ќе добијат информации преку компонентата YouTube дека субјектот на податоци ја посетил нашата веб-страница, доколку субјектот на податоци во моментот на повикот до нашата веб-страница е најавен на YouTube; ова се случува без оглед на тоа дали лицето кликнува на видео на YouTube или не. Ако таквото пренесување на оваа информација на YouTube и Google не е пожелно за субјектот на податоци, испораката може да се спречи доколку субјектот на податоци се исклучи од нивната сметка на YouTube пред да се изврши повик до нашата веб-страница.

  Одредбите за заштита на податоците на YouTube, достапни на https://www.google.com/intl/en/politics/privacy/, обезбедуваат информации за собирање, обработка и употреба на лични податоци од страна на YouTube и Google.

 18. Одредби за заштита на податоци во врска со примената и употребата на DoubleClick

  На оваа веб-страница, контролорот има интегрирани компоненти на DoubleClick од Google. DoubleClick е трговска марка на Google, според кој претежно специјални решенија за маркетинг на Интернет се продаваат на рекламни агенции и издавачи.

  Оперативната компанија на DoubleClick од Google е Google Inc., 1600 амфитеатар Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

  DoubleClick од Google ги пренесува податоците до серверот DoubleClick со секој впечаток, кликне или друга активност. Секој од овие трансфери на податоци предизвикува барање за колаче до прелистувачот на субјектот на податоците. Ако прелистувачот го прифати ова барање, DoubleClick користи колаче на системот за информатичка технологија на субјектот на податоците. Дефиницијата за колачиња е објаснето погоре. Целта на колачето е оптимизација и прикажување на рекламирање. Колачето се користи, меѓу другото, за прикажување и поставување рекламирање релевантно за корисниците, како и за создавање или подобрување на извештаи за рекламни кампањи. Покрај тоа, колачето служи за да се избегне повеќекратно прикажување на истата реклама.

  DoubleClick користи лична карта, која е потребна за извршување на техничкиот процес. На пример, идентификацијата на колачето е потребно да прикаже реклама во прелистувач. DoubleClick исто така може да го користи ID на Cookie за да сними кои реклами веќе се прикажани во прелистувачот со цел да се избегнат дуплирање. Исто така е можно DoubleClick да ги следи конверзиите преку лична карта. На пример, конверзиите се заробени, кога на корисникот претходно му било прикажано рекламирање со DoubleClick и тој / таа последователно прави купување на веб-страницата на огласувачот користејќи го истиот Интернет прелистувач.

  Колаче од DoubleClick не содржи лични податоци. Сепак, колачето DoubleClick може да содржи дополнителни лични карти за кампања. ИД за кампања се користи за да се идентификуваат кампањите со кои корисникот веќе бил во контакт.

  Со секое повикување до една од поединечните страници на оваа веб-страница, со која управува контролорот и на која е интегрирана компонентата DoubleClick, Интернет-прелистувачот на системот за информатичка технологија на субјектот на податоци автоматски го поттикнува соодветната компонента DoubleClick да се испраќаат податоци за потребите на огласување преку Интернет и наплатата на комисиите до Google. За време на оваа техничка постапка, Google стекнува знаење за сите податоци што Google може да ги користи за да создаде пресметки за комисии. Google може, меѓу другото, да разбере дека субјектот на податоците кликнал на одредени врски на нашата веб-страница.

  Субјектот на податоци може, како што е наведено погоре, во секое време да го спречи поставувањето колачиња преку нашата веб-страница со соодветно прилагодување на користениот веб-прелистувач и со тоа трајно да го негира поставувањето на колачињата. Ваквото прилагодување на користениот Интернет-прелистувач исто така ќе го спречи Google да поставува колаче на системот за информатичка технологија на субјектот на податоци. Покрај тоа, колачињата што веќе се користат од Google може да бидат избришани во секое време преку веб прелистувач или други софтверски програми.

  Дополнителни информации и применливите одредби за заштита на податоците на DoubleClick можат да бидат превземени под „Дабл Клик“ од Google https://www.google.com/intl/en/policy/.

 19. Правна основа за обработка

  Art. 6(1) lit. a GDPR служи како правна основа за процесирање на операциите за кои добиваме согласност за одредена цел на обработка. Ако обработката на личните податоци е неопходна за извршување на договор во кој е субјект на субјектот на податоците, како што е случајот, на пример, кога операциите за обработка се неопходни за снабдување на стоки или за давање друга услуга, обработката е засновано врз Article 6(1) lit. b GDPR.

  Истото важи и за такви операции за обработка, кои се неопходни за спроведување на пред-договорни мерки, на пример, во случај на истраги во врска со нашите производи или услуги. Дали нашата компанија е предмет на законска обврска со која се бара обработка на лични податоци, како на пример за исполнување на даночни обврски, обработката се заснова на Art. 6(1) lit. c GDPR.

  Во ретки случаи, обработката на личните податоци може да биде неопходна за да се заштитат виталните интереси на субјектот на податоците или на друго физичко лице. Ова ќе биде случај, на пример, ако некој посетител е повреден во нашата компанија и неговото име, возраст, податоци за здравствено осигурување или други витални информации ќе треба да бидат предадени на лекар, болница или друга трета страна. Тогаш, обработката ќе се заснова на Art. 6(1) lit. d GDPR.

  Конечно, операциите за обработка може да се засноваат на Article 6(1) lit. f GDPR. Оваа правна основа се користи за процесирање на операции кои не се опфатени со ниту една од горенаведените правни основи, доколку обработката е неопходна за целите на легитимните интереси што ги спроведува нашата компанија или трета страна, освен кога таквите интереси се презаситени од интересите или основни права и слободи на субјектот на податоците за кои е потребна заштита на личните податоци. Ваквите операции за обработка се особено дозволени затоа што тие се конкретно споменати од европскиот законодавец. Тој сметаше дека може да се претпостави легитимен интерес доколку субјектот на податоците е клиент на контролорот (Рецитал 47 казна 2 БДП).

 20. Легитимните интереси што ги следи контролорот или третата страна

  Кога обработката на личните податоци се заснова на Article 6(1) lit. f GDPR легитимен интерес е Article 6(1) lit. f GDPR во корист на благосостојбата на сите наши вработени и акционерите.

 21. Период за кој ќе се чуваат личните податоци

  Критериумите што се користат за одредување на периодот на чување лични податоци се соодветниот законски период на задржување. По истекот на тој период, соодветните податоци се бришат рутински, сè додека веќе не е потребно за исполнување на договорот или за започнување на договор.

 22. Обезбедување лични податоци како законски или договорно услов; Потребно е потребно да се склучи договор; Обврска на субјектот на податоците да се обезбедат личните податоци; можни последици од неуспехот да се обезбедат такви податоци

  Ние појаснуваме дека обезбедувањето лични податоци е делумно барано со закон (на пр. Даночни регулативи) или исто така може да биде резултат на договорните одредби (на пр. Информации за договорниот партнер). Понекогаш може да биде неопходно да се склучи договор дека субјектот на податоци ни дава лични податоци, кои последователно мора да бидат обработени од нас. Предметот на податоци е, на пример, должен да ни обезбеди лични податоци кога нашата компанија потпишува договор со него или неа. Недоставувањето на лични податоци ќе има последица од тоа што договорот со субјектот на податоците не може да биде склучен.

  Пред да се обезбедат личните податоци од субјектот на податоците, субјектот на податоците мора да контактира со нашиот службеник за заштита на податоците. Нашиот службеник за заштита на податоците појаснува пред субјектот на податоците дали обезбедувањето лични податоци е потребно со закон или договор или е потребно за склучување на договорот, дали има обврска да се обезбедат личните податоци и последиците од не-обезбедувањето на личните податоци.

 23. Постоење на автоматско донесување одлуки

  Како одговорна компанија, ние не користиме автоматско одлучување или профилирање.

  Оваа Политика за приватност е генерирана од Генератор за приватност на службеник за надворешна заштита на податоци од DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, која е развиена во соработка со WILDE BEUGER SOLMECKE | Адвокатите и користениот дилер на хардвер RC GmbH.

страница за контакт со cFos софтвер.