cFosSpeed là Công cụ tăng tốc Internet chính thức cho các sản phẩm chơi game ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI

Các kết nối ưu tiên với lớp quản lý độ trễ

Có rất nhiều lựa chọn khác nhau để ưu một kết nối trong khi nó đang chạy. Đối tất cả chúng, tuy nhiên, bạn cần kích chuột phải vào cửa sổ trạng thái của bạn và bấm vào kết nối hiện tại

Kết nối hiện tại

Các tùy chọn

Bây giờ bạn có thể chọn xem bạn muốn ưu tiênmột kết nối, giao thức hoặc chương trình tạm thời, hoặc ưu tiên vĩnh viễn một giao thức hay một chương trình

Kết nối hiện tại

Ưu tiên một kết nối tạm thời

Ưu tiên một giao thức tạm thời

Ưu tiên tạm thời một chương trình

Ưu tiên một giao thức vĩnh viễn

Ưu tiên vĩnh viễn một chương trình