cFosSpeed är den officiella Internet Accelerator för ASUS, GIGABYTE, ASRock och MSI-spelprodukter

Få en gratis licens (cFosSpeed) för att hjälpa oss med 10 eller fler recensioner.
Vissa texter genereras genom maskinöversättning. Hjälp oss att förbättra dessa texter. Klicka på knappen för att starta revisionsläget.

cFos-medel

cFos-medel

Kokplatta

cFos Software GmbH, Bonn (Tyskland) utvecklar kommunikationsprogramvara och nätverksdrivrutiner för kärnläge för Windows sedan 1993. Våra produkter inkluderar cFosSpeed, den avancerade Traffic Shaping-mjukvaran för bredbandsinternet, cFos Personal Net, en personlig webb- och molnserver, cFos IPv6 Link, IPv6-uppringningsdrivrutin & mjukvaru router och cFos / cFos Broadband Connect, den högpresterande DSL och ISDN-uppringningsdrivrutiner.

Kontakta / Support

För supportförfrågan eller för att kontakta oss, använd vårt kontaktformulär.

Rättsligt meddelande

Information enligt TDG (tysk lag om teletjänster):

Tjänsteleverantören som ansvarar för www.cfos.de och www.cfosspeed.de är cFos Software GmbH, representerad av ägare-chefer Christoph Lüders och Martin Winkler, Nordstr. 65a, 53111 Bonn, Telefon: +49 2287669826, handelsregistret: Bonn, HRB 9150; UStID / Vat-No .: DE813105998, e-post: .

cFos® är ett registrerat varumärke.

Integritetspolicy

Vi är mycket glada över att du har visat intresse för vårt företag. Dataskydd är särskilt prioriterat för hanteringen av cFos Software GmbH. Användningen av cFos Software GmbHs internetsidor är möjlig utan att indikera personuppgifter. Men om en registrerad vill använda speciella företagstjänster via vår webbplats kan behandling av personuppgifter bli nödvändigt. Om behandling av personuppgifter är nödvändig och det inte finns någon lagstadgad grund för sådan behandling, får vi i allmänhet samtycke från den registrerade.

Behandlingen av personuppgifter, såsom namn, adress, e-postadress eller telefonnummer till den registrerade ska alltid överensstämma med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och i enlighet med det landsspecifika dataskyddet regler som gäller cFos Software GmbH. Med hjälp av denna dataskyddsdeklaration vill vårt företag informera allmänheten om arten, omfattningen och syftet med de personuppgifter som vi samlar in, använder och bearbetar. Vidare informeras de registrerade med hjälp av denna uppgiftsskyddsdeklaration om de rättigheter som de har rätt till.

Som registeransvarig har cFos Software GmbH implementerat många tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa det mest fullständiga skyddet av personuppgifter som behandlas via denna webbplats. Men internetbaserade dataöverföringar kan i princip ha säkerhetsbrister, så absolut skydd kanske inte garanteras. Av denna anledning är alla registrerade gratis att överföra personuppgifter till oss på alternativa sätt, t.ex. via telefon.

 1. Definitioner

  Dataskyddsdeklarationen för cFos Software GmbH är baserad på de villkor som används av den europeiska lagstiftaren för antagandet av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vår dataskyddsdeklaration ska vara läsbar och förståelig för allmänheten, liksom för våra kunder och affärspartners. För att säkerställa detta vill vi först förklara den använda terminologin.

  I denna dataskyddsdeklaration använder vi bland annat följande villkor:

  • a) Personuppgifter

   Med personuppgifter avses all information som hänför sig till en identifierad eller identifierbar fysisk person (”registrerad”). En identifierbar fysisk person är en som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifieringsnummer, platsdata, en online-identifierare eller till en eller flera faktorer specifika för den fysiska, fysiologiska, den fysiska personens genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

  • b) Den registrerade

   Den registrerade är en identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter behandlas av den registeransvarige som ansvarar för behandlingen.

  • c) Bearbetning

   Bearbetning är alla operationer eller uppsättningar av operationer som utförs på personuppgifter eller på uppsättningar av personuppgifter, oavsett med automatiserade medel, såsom insamling, inspelning, organisation, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsultation, användning, avslöjande genom överföring, spridning eller på annat sätt tillgängliggöring, justering eller kombination, begränsning, radering eller förstörelse.

  • d) Begränsning av behandlingen

   Begränsning av behandlingen är märkning av lagrade personuppgifter i syfte att begränsa deras behandling i framtiden.

  • e) Profilering

   Med profilering avses varje form av automatiserad behandling av personuppgifter som består av användning av personuppgifter för att utvärdera vissa personliga aspekter som är relaterade till en fysisk person, särskilt för att analysera eller förutsäga aspekter som rör den fysiska personens prestanda på jobbet, ekonomisk situation, hälsa, personliga preferenser , intressen, tillförlitlighet, beteende, plats eller rörelser.

  • f) Pseudonymisering

   Pseudonymisering är behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att personuppgifterna inte längre kan tillskrivas en specifik registrerad utan användning av ytterligare information, förutsatt att sådan ytterligare information hålls separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna inte tillskrivs en identifierad eller identifierbar fysisk person.

  • g) Controller eller controller ansvarig för behandlingen

   Controller eller registeransvarig som är ansvarig för behandlingen är den fysiska eller juridiska personen, den offentliga myndigheten, byrån eller annat organ som, ensam eller tillsammans med andra, bestämmer syften och medel för behandlingen av personuppgifter; om syften och sätten för sådan behandling bestäms av unionslagstiftning eller medlemsstatslagstiftning, kan den registeransvarige eller de specifika kriterierna för dess nominering föreskrivas av unionslagstiftningen eller medlemsstatens lagstiftning.

  • h) Processor

   Processor är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annat organ som behandlar personuppgifter på registeransvariges vägnar.

  • i) Mottagare

   Mottagaren är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller ett annat organ, till vilka personuppgifterna lämnas, oavsett om det är en tredje part eller inte. Offentliga myndigheter som kan ta emot personuppgifter inom ramen för en särskild utredning i enlighet med unionslagstiftningen eller medlemsländerna ska inte betraktas som mottagare. behandlingen av dessa uppgifter av dessa offentliga myndigheter ska överensstämma med tillämpliga regler för dataskydd i enlighet med syftet med behandlingen.

  • j) Tredje part

   Tredje part är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller organ annat än den registrerade, den registeransvarige, processorn och personer som under den behöriga myndighetens direkta myndighet har behörighet att behandla personuppgifter.

  • k) Samtycke

   Den registrerades samtycke är varje fritt givet, specifik, informerad och entydig indikation av den registrerades önskemål genom vilka han eller hon, genom ett uttalande eller genom en klar bekräftande handling, innebär enighet till behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne. .

 2. Kontrollantens namn och adress

  Controller för tillämpningen av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), andra lagar om dataskydd som är tillämpliga i EU: s medlemsstater och andra bestämmelser som rör dataskydd är:

  cFos Software GmbH
  Nordstr. 65a
  53111 Bonn
  Tyskland
  Telefon: 0228-7669826
  E-post: helpcfos@cfos.de
  Webbplats: www.cfos.de

 3. Cookies

  cFos Software GmbHs internetsidor använder cookies. Cookies är textfiler som lagras i ett datorsystem via en webbläsare.

  Många webbplatser och servrar använder cookies. Många cookies innehåller ett så kallat cookie-ID. En cookie-ID är en unik identifierare av cookien. Den består av en teckensträng genom vilken internetsidor och servrar kan tilldelas den specifika webbläsaren där cookien lagrades. Detta tillåter besökta webbplatser och servrar att skilja den individuella webbläsaren för datatemnet från andra webbläsare som innehåller andra kakor. En specifik webbläsare kan identifieras och identifieras med hjälp av det unika cookie-ID.

  Genom användning av cookies kan cFos Software GmbH förse användarna av denna webbplats med mer användarvänliga tjänster som inte skulle vara möjligt utan cookie-inställningen.

  Med hjälp av en cookie kan informationen och erbjudandena på vår webbplats optimeras med användaren i åtanke. Cookies tillåter oss, som tidigare nämnts, att känna igen våra webbplatsanvändare. Syftet med detta erkännande är att göra det lättare för användare att använda vår webbplats. Webbplatsanvändaren som använder kakor, t ex behöver inte ange åtkomstdata varje gång webbplatsen öppnas, eftersom detta tas över av webbplatsen, och kakan lagras således i användarens datorsystem. Ett annat exempel är cookien för en kundvagn i en online-butik. Onlinebutiken minns artiklarna som en kund har placerat i den virtuella kundvagnen via en cookie.

  Den registrerade kan när som helst förhindra inställningen av kakor via vår webbplats genom en motsvarande inställning av den använda webbläsaren och kan därmed permanent förneka inställningen av cookies. Dessutom kan redan inställda cookies tas bort när som helst via en webbläsare eller andra program. Detta är möjligt i alla populära webbläsare. Om den registrerade inaktiverar inställningen av cookies i den webbläsare som används kan inte alla funktioner på vår webbplats vara helt användbara.

 4. Insamling av allmänna uppgifter och information

  Webbplatsen för cFos Software GmbH samlar in en serie allmänna uppgifter och information när en registrerad eller ett automatiserat system hämtar webbplatsen. Denna allmänna information och information lagras i serverloggfilerna. Samlad kan vara (1) de webbläsartyper och versioner som används, (2) operativsystemet som används av åtkomstsystemet, (3) webbplatsen från vilken ett åtkomstsystem når vår webbplats (sk referenser), (4) suben -webbplatser, (5) datum och tid för åtkomst till webbplatsen, (6) en Internet-protokolladress (IP-adress), (7) Internetleverantören för åtkomstsystemet och (8) annan liknande data och information som kan användas vid attacker på våra system för informationsteknologi.

  Vid användning av dessa allmänna data och information drar cFos Software GmbH inga slutsatser om den registrerade. Snarare krävs denna information för att (1) leverera innehållet på vår webbplats korrekt, (2) optimera innehållet på vår webbplats såväl som dess annonsering, (3) säkerställa livslängden i våra informationsteknologisystem och webbplatsteknik och (4) förse brottsbekämpande myndigheter med den information som är nödvändig för straffrättsligt åtal i händelse av ett cyberattack. Därför analyserar cFos Software GmbH anonymt insamlade data och information statistiskt, i syfte att öka datasäkerheten och datasäkerheten för vårt företag, och att säkerställa en optimal skyddsnivå för de personuppgifter som vi bearbetar. Serverns loggfils anonyma data lagras separat från alla personuppgifter som tillhandahålls av en registrerad.

 5. Registrering på vår webbplats

  Den registrerade har möjlighet att registrera sig på kontrollerns webbplats med angivande av personuppgifter. Vilka personuppgifter som överförs till styrenheten bestäms av respektive ingångsmask som används för registreringen. Personuppgifterna som registrerats in samlas in och lagras uteslutande för internt bruk av den registeransvarige och för hans eget ändamål. Styrenheten kan begära överföring till en eller flera processorer (t.ex. en paketjänst) som också använder personuppgifter för ett internt syfte som kan hänföras till styrenheten.

  Genom att registrera sig på controllerens webbplats lagras också IP-adressen - tilldelad av Internet-leverantören (ISP) och används av den registrerade - datum och tid för registreringen. Lagring av denna information sker mot bakgrund av att detta är det enda sättet att förhindra missbruk av våra tjänster, och, om det är nödvändigt, för att göra det möjligt att utreda begåda brott. I den mån lagring av denna information är nödvändig för att säkra kontrollen. Dessa uppgifter överlämnas inte till tredje part om det inte finns en lagstadgad skyldighet att vidarebefordra uppgifterna, eller om överföringen tjänar målet för straffrättsligt åtal.

  Registreringen av den registrerade, med frivillig indikation av personuppgifter, är avsedd att göra det möjligt för den registeransvarige att erbjuda det registrerade innehållet eller tjänsterna som endast kan erbjudas registrerade användare på grund av det aktuella ämnets art. Registrerade personer är fria att ändra de personuppgifter som anges under registreringen när som helst eller att ta dem helt bort från den registeransvarige.

  Den registeransvarige ska när som helst lämna information på begäran till varje registrerad om vilken personuppgifter som lagras om den registrerade. Dessutom ska den registeransvarige korrigera eller radera personuppgifter på begäran eller indikation av den registrerade, i den mån det inte finns lagstadgade lagringsskyldigheter. En dataskyddsansvarig som särskilt utsetts i denna uppgiftsskyddsdeklaration, såväl som hela den anställdas registeransvariga är tillgängliga för den registrerade i detta avseende som kontaktpersoner.

 6. Prenumeration på våra nyhetsbrev

  På cFos Software GmbHs webbplats får användare möjlighet att prenumerera på vårt företags nyhetsbrev. Den ingångsmask som används för detta ändamål bestämmer vilka personuppgifter som överförs, samt när nyhetsbrevet beställs från kontrollenheten.

  cFos Software GmbH informerar regelbundet sina kunder och affärspartner genom ett nyhetsbrev om företagets erbjudanden. Företagets nyhetsbrev får endast tas emot av den registrerade om (1) den registrerade har en giltig e-postadress och (2) den registrerade registrerar sig för nyhetsbrevssändningen. Ett bekräftelsemeddelande kommer att skickas till den e-postadress som registrerats av en registrerad person för första gången för nyhetsbrevssändning, av juridiska skäl, i förfarandet för dubbel opt-in. Detta bekräftelsemeddelande används för att bevisa om ägaren till e-postadressen som den registrerade har behörighet att ta emot nyhetsbrevet.

  Under registreringen för nyhetsbrevet lagrar vi också IP-adressen för det datorsystem som tilldelats av Internet-leverantören (ISP) och används av den registrerade vid registreringen samt datum och tid för registreringen. Insamlingen av dessa uppgifter är nödvändig för att förstå (eventuellt) missbruk av e-postadressens e-postadress vid ett senare tillfälle, och det tjänar därför syftet med det rättsliga skyddet för den registeransvarige.

  De personuppgifter som samlas in som en del av en registrering för nyhetsbrevet kommer endast att användas för att skicka vårt nyhetsbrev. Dessutom kan prenumeranter på nyhetsbrevet informeras via e-post, så länge detta är nödvändigt för drift av nyhetsbrevstjänsten eller en ifrågavarande registrering, eftersom detta kan vara fallet om ändringar av nyhetsbrevet erbjuds, eller om tekniska omständigheter förändras. Det kommer inte att ske någon överföring av personuppgifter som samlas in av nyhetsbrevstjänsten till tredje parter. Prenumerationen på vårt nyhetsbrev kan avslutas av den registrerade när som helst. Godkännandet för lagring av personuppgifter, som den registrerade har gett för leverans av nyhetsbrevet, kan återkallas när som helst. För att återkalla samtycke finns en motsvarande länk i varje nyhetsbrev. Det är också möjligt att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet när som helst direkt på kontrollerns webbplats eller kommunicera detta till controller på ett annat sätt.

 7. Spårning av nyhetsbrev

  Nyhetsbrevet till cFos Software GmbH innehåller så kallade spårningspixlar. En spårningspixel är en miniatyrgrafik inbäddad i sådana e-postmeddelanden, som skickas i HTML-format för att möjliggöra inspelning och analys av loggfil. Detta möjliggör en statistisk analys av framgången eller misslyckandet med onlinemarknadsföringskampanjer. Baserat på den inbäddade spårningspixeln kan cFos Software GmbH se om och när ett e-postmeddelande öppnades av en registrerad, och vilka länkar i e-postmeddelandet som kallas upp av registrerade.

  Sådana personuppgifter som samlas in i spårningspixlarna i nyhetsbrevet lagras och analyseras av kontrollenheten för att optimera leveransen av nyhetsbrevet, samt för att anpassa innehållet i framtida nyhetsbrev ännu bättre till den registrerades intressen. Dessa personuppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part. De registrerade har när som helst rätt att återkalla respektive separat godkännandedeklaration som utfärdats med hjälp av dubbeloptionsförfarandet. Efter en återkallelse raderas dessa personuppgifter av kontrollenheten. cFos Software GmbH betraktar automatiskt ett tillbakadragande från mottagandet av nyhetsbrevet som en återkallelse.

 8. Kontaktmöjlighet via webbplatsen

  Webbplatsen för cFos Software GmbH innehåller information som möjliggör en snabb elektronisk kontakt till vårt företag samt direkt kommunikation med oss, som också innehåller en allmän adress för den så kallade elektroniska posten (e-postadress). Om en registrerad kontaktar den registeransvarige via e-post eller via ett kontaktformulär, lagras personuppgifterna som överförs av den registrerade automatiskt. Sådana personuppgifter som överförs på frivillig basis av en registrerad person till den registeransvarige lagras i syfte att behandla eller kontakta den registrerade. Det finns ingen överföring av denna personliga information till tredje part.

 9. Rutin radering och blockering av personuppgifter

  Den registeransvarige ska behandla och lagra den registrerade personuppgifterna endast under den period som är nödvändig för att uppnå syftet med lagring, eller såvitt detta beviljas av den europeiska lagstiftaren eller andra lagstiftare i lagar eller förordningar som den registeransvarige är föremål för till.

  Om lagringsändamålet inte är tillämpligt, eller om en lagringsperiod som föreskrivs av den europeiska lagstiftaren eller en annan behörig lagstiftare löper ut, blockeras eller raderas personuppgifterna rutinmässigt i enlighet med lagkrav.

 10. Den registrerades rättigheter

  • a) Bekräftelsesrätt

   Varje registrerad ska ha rätten tilldelad av den europeiska lagstiftaren att få från den registeransvarige bekräftelsen på huruvida personuppgifter om honom eller henne behandlas eller inte. Om en registrerad vill utnyttja denna rätt till bekräftelse, kan han eller hon när som helst kontakta vår dataskyddsansvarig eller en annan anställd hos den registeransvarige.

  • b) Rätt till tillgång

   Varje registrerad ska ha rätten tilldelad av den europeiska lagstiftaren att från den registeransvarige få gratis information om hans eller hennes personuppgifter som lagras när som helst och en kopia av denna information. Dessutom ger de europeiska direktiven och förordningarna den registrerade tillgång till följande information:

   • syftena med behandlingen;
   • berörda kategorier av personuppgifter;
   • mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller kommer att lämnas ut, särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer;
   • om möjligt den planerade perioden för vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om inte möjligt, kriterierna som används för att bestämma den perioden.
   • förekomsten av rätten att begära av den registeransvarige om rättelse eller radering av personuppgifter, eller begränsning av behandlingen av personuppgifter om den registrerade, eller att invända mot sådan behandling;
   • förekomsten av rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet;
   • om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade, all tillgänglig information om deras källa;
   • förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, som avses i artikel 22.1 och 22.4 i GDPR och, åtminstone i dessa fall, meningsfull information om den logik som är inblandad, samt betydelsen och de planerade konsekvenserna av sådan behandling för den registrerade.

   Den registrerade ska dessutom ha rätt att få information om huruvida personuppgifter överförs till ett tredje land eller till en internationell organisation. Om så är fallet ska den registrerade ha rätt att informeras om lämpliga skyddsåtgärder för överföringen.

   Om en registrerad vill utnyttja denna rätt till tillgång kan han eller hon när som helst kontakta vår dataskyddsansvarig eller en annan anställd hos den registeransvarige.

  • c) Rätt till rättelse

   Varje registrerad ska ha rätten som beviljats av den europeiska lagstiftaren att få från den registeransvarige utan onödigt dröjsmål rättelse av felaktiga personuppgifter om honom eller henne. Med beaktande av syftena med behandlingen ska den registrerade ha rätt att ha fullständiga personuppgifter fullbordade, inklusive genom att lämna ett kompletterande uttalande.

   Om en registrerad vill utöva denna rätt till rättelse kan han eller hon när som helst kontakta vår dataskyddsansvarig eller en annan anställd hos den registeransvarige.

  • d) Rätt till radering (Rätt att glömmas)

   Varje registrerad ska ha rätten tilldelad av den europeiska lagstiftaren att få från den registeransvarige radering av personuppgifter om honom eller henne utan onödigt dröjsmål, och den registeransvarige ska ha skyldigheten att radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål om en av följande skäl gäller så länge behandlingen inte är nödvändig:

   • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga i förhållande till de syften för vilka de samlades in eller behandlas på annat sätt.
   • Den registrerade återkallar samtycke som behandlingen baseras på enligt artikel 6.1 a i GDPR eller artikel 9.2 a i GDPR, och där det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.
   • Den registrerade gör invändningar mot behandlingen enligt artikel 21.1 i GDPR och det finns inga överväldigande berättigade skäl för behandlingen, eller den registrerade motsätter sig behandlingen enligt artikel 21.2 i GDPR.
   • Personuppgifterna har behandlats olagligt.
   • Personuppgifterna måste raderas för att följa en juridisk skyldighet i unions- eller medlemslagstiftning som den registeransvarige är föremål för.
   • Personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudandet av informationssamhällets tjänster som avses i artikel 8.1 i GDPR.

   Om ett av de ovan nämnda skälen gäller, och den registrerade vill begära radering av personuppgifter som lagras av cFos Software GmbH, kan han eller hon när som helst kontakta vår dataskyddsansvarig eller en annan anställd hos den registeransvarige. Dataskyddsansvarig för cFos Software GmbH eller annan anställd ska omedelbart se till att raderingsbegäran efterlevs omedelbart.

   Om den registeransvarige har offentliggjort personuppgifter och är skyldig enligt artikel 17.1 att radera personuppgifterna, ska den registeransvarige, med hänsyn till tillgänglig teknik och kostnaden för implementeringen, vidta rimliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, för att informera andra kontrollörer som behandlar de personuppgifter som den registrerade begärde radering av sådana kontrollörer av eventuella länkar till, eller kopiering eller replikering av dessa personuppgifter, i den mån behandlingen inte krävs. Dataskyddsansvarig för cFos Software GmbH eller någon annan anställd ordnar nödvändiga åtgärder i enskilda fall.

  • e) Rätt till begränsning av behandlingen

   Varje registrerad ska ha rätten som beviljats av den europeiska lagstiftaren att få från den registeransvarige en begränsning av behandlingen om något av följande gäller:

   • Personuppgifternas noggrannhet ifrågasätts av den registrerade under en period som gör det möjligt för den registeransvarige att verifiera personuppgifternas riktighet.
   • Behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig radering av personuppgifterna och begär istället begränsningen av deras användning i stället.
   • Den registeransvarige behöver inte längre personuppgifterna i syftet med behandlingen, men de krävs av den registrerade för att upprätta, utöva eller försvara juridiska anspråk.
   • Den registrerade har invänt mot behandling enligt artikel 21.1 i GDPR i väntan på verifieringen av om den berättigade skälen har åsidosättat den registrerades.

   Om ett av de ovannämnda villkoren är uppfyllda, och den registrerade vill begära begränsning av behandlingen av personuppgifter som lagras av cFos Software GmbH, kan han eller hon när som helst kontakta vår dataskyddsansvarig eller en annan anställd hos den registeransvarige. Dataskyddsansvarig för cFos Software GmbH eller någon annan anställd ordnar begränsningen av behandlingen.

  • f) Rätt till dataportabilitet

   Varje registrerad ska ha rätten som beviljats av den europeiska lagstiftaren att ta emot de personuppgifter som rör honom eller henne, som tillhandahölls en registeransvarig, i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format. Han eller hon har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan registeransvarig utan hinder från den registeransvarige till vilken personuppgifterna har tillhandahållits, så länge behandlingen är baserad på samtycke enligt artikel 6.1 a i GDPR eller artikel 9.2 i GDPR, eller på ett kontrakt enligt artikel 6.1 b bi GDPR, och behandlingen utförs på automatiserade sätt, så länge som bearbetningen är inte nödvändig för att utföra en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller för att utöva en officiell myndighet som tilldelas den registeransvarige.

   Vidare ska den registrerade vid utövandet av sin rätt till dataportabilitet enligt artikel 20.1 i GDPR ha rätt att få personuppgifter överförs direkt från en registeransvarig till en annan, om det är tekniskt genomförbart och när det inte gör det påverka andras rättigheter och friheter.

   För att hävda rätten till dataportabilitet kan den registrerade när som helst kontakta den dataskyddsombud som utsetts av cFos Software GmbH eller någon annan anställd.

  • g) Rätt att invända

   Varje registrerad ska ha rätten tilldelad av den europeiska lagstiftaren att mot bakgrund av hans eller hennes särskilda situation när som helst invända mot behandling av personuppgifter om honom eller henne, som är baserad på led e eller f) i artikel 6.1 i GDPR. Detta gäller också för profilering baserat på dessa bestämmelser.

   cFos Software GmbH ska inte längre behandla personuppgifterna i händelse av invändningen, såvida vi inte kan visa tvingande berättigade skäl för behandlingen som åsidosätter den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller för upprättande, utövande eller försvar av juridiska fordringar.

   Om cFos Software GmbH behandlar personuppgifter för direkt marknadsföringssyfte, ska den registrerade ha rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som rör honom eller henne för sådan marknadsföring. Detta gäller för profilering i den utsträckning det är relaterat till sådan direkt marknadsföring. Om den registrerade invänder mot cFos Software GmbH mot behandlingen för direkt marknadsföringsändamål kommer cFos Software GmbH inte längre att behandla personuppgifterna för dessa ändamål.

   Dessutom har den registrerade rätten, av skäl som hänför sig till hans eller hennes särskilda situation, att invända mot behandling av personuppgifter om honom eller henne av cFos Software GmbH för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål enligt artikel 89 (1) av GDPR, såvida inte bearbetningen är nödvändig för att utföra en uppgift som utförs av skäl av allmänt intresse.

   För att utöva rätten att invända kan den registrerade direkt kontakta dataskyddsansvarig för cFos Software GmbH eller någon annan anställd. Dessutom är den registrerade fri i samband med användning av informationssamhällets tjänster, och trots direktiv 2002/58/EG, för att använda hans eller hennes rätt att motsätta med automatiska metoder med hjälp av tekniska specifikationer.

  • h) Automatiserat individuellt beslutsfattande, inklusive profilering

   Varje registrerad ska ha rätten som beviljats av den europeiska lagstiftaren att inte bli föremål för ett beslut baserat endast på automatiserad behandling, inklusive profilering, som ger rättsliga effekter på honom eller henne, eller på liknande sätt påverkar honom eller henne, så länge beslutet (1) är inte nödvändigt för att ingå eller utföra ett kontrakt mellan den registrerade och en registeransvarig, eller (2) är inte auktoriserat enligt unionslagstiftning eller medlemsstats lagstiftning som den registeransvarige är föremål för och som också innehåller ned lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och berättigade intressen, eller (3) är inte baserat på den registrerades uttryckliga medgivande.

   Om beslutet (1) är nödvändigt för att ingå eller utföra ett kontrakt mellan den registrerade och en databehandlare, eller (2) det är baserat på den registrerades uttryckliga medgivande, ska cFos Software GmbH vidta lämpliga åtgärder att skydda den registrerades rättigheter och friheter och berättigade intressen, åtminstone rätten att få mänsklig ingripande från den registeransvariges sida, för att uttrycka sin synpunkt och bestrida beslutet.

   Om den registrerade vill utöva rättigheterna angående automatiserat individuellt beslut, kan han eller hon när som helst direkt kontakta vår dataskyddsansvarig hos cFos Software GmbH eller en annan anställd hos den registeransvarige.

  • i) Rätt att återkalla samtycke till dataskydd

   Varje registrerad ska ha rätten som beviljats av den europeiska lagstiftaren att när som helst dra tillbaka sitt samtycke till att hantera hans eller hennes personuppgifter.

   Om den registrerade vill utöva rätten att återkalla samtycket, kan han eller hon när som helst direkt kontakta vår dataskyddsansvarig hos cFos Software GmbH eller en annan anställd hos den registeransvarige.

 11. Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Facebook

  På denna webbplats har styrenheten integrerade komponenter i företagets Facebook. Facebook är ett socialt nätverk.

  Ett socialt nätverk är en plats för sociala möten på Internet, ett online-community, som vanligtvis tillåter användare att kommunicera med varandra och interagera i ett virtuellt utrymme. Ett socialt nätverk kan fungera som en plattform för utbyte av åsikter och erfarenheter, eller göra det möjligt för internetgemenskapen att tillhandahålla personlig eller affärsrelaterad information. Facebook tillåter användare av sociala nätverk att inkludera skapandet av privata profiler, ladda upp foton och nätverk via vänförfrågningar.

  Det operativa företaget Facebook är Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Om en person bor utanför USA eller Kanada är kontrollenheten Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

  Med varje samtal till en av de enskilda sidorna på denna internetwebbplats, som drivs av regulatorn och i vilken en Facebook-komponent (Facebook-plug-ins) integrerades, är webbläsaren på den registrerades informationsteknologisystem uppmanas automatiskt att ladda ner visning av motsvarande Facebook-komponent från Facebook via Facebook-komponenten. En översikt över alla Facebook-insticksprogram kan nås under https://utvecklare.facebook.com/docs/plugins/. Under denna tekniska procedur görs Facebook medveten om vilken specifik undersida på vår webbplats som den registrerade besökte.

  Om den registrerade är inloggad samtidigt på Facebook, upptäcker Facebook med varje uppringning till vår webbplats av den registrerade - och under hela vistelsen på vår webbplats - vilken specifik webbplats på vår Internet sidan besökte den registrerade. Denna information samlas in via Facebook-komponenten och kopplas till respektive Facebook-konto för den registrerade. Om den registrerade klickar på en av Facebook-knapparna som är integrerad på vår webbplats, t.ex. "Gilla" -knappen, eller om den registrerade lämnar en kommentar, matchar Facebook denna information med den personliga Facebook-användarkontot för den registrerade och lagrar den registrerade personlig information.

  Facebook får alltid via Facebook-komponenten information om ett besök på vår webbplats av den registrerade närhelst den registrerade är inloggad samtidigt på Facebook under tiden för samtalet till vår webbplats. Detta sker oavsett om den registrerade klickar på Facebook-komponenten eller inte. Om en sådan överföring av information till Facebook inte är önskvärd för den registrerade kan han eller hon förhindra detta genom att logga av från sitt Facebook-konto innan en samtal till vår webbplats görs.

  De riktlinjer för dataskydd som publiceras av Facebook, som är tillgängliga på https://facebook.com/om/sekretess/, ger information om insamling, behandling och användning av personuppgifter från Facebook. Dessutom förklaras det vilka inställningsalternativ Facebook erbjuder för att skydda den registrerades integritet. Dessutom görs olika konfigurationsalternativ tillgängliga för att möjliggöra eliminering av dataöverföring till Facebook, t.ex. Facebook-blockeraren av leverantören Webgraf, som kan erhållas under http://webgraph.com/resources/facebookblocker/. Dessa applikationer kan användas av den registrerade för att eliminera en dataöverföring till Facebook.

 12. Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Google AdSense

  På denna webbplats har styrenheten integrerat Google AdSense. Google AdSense är en onlinetjänst som möjliggör placering av reklam på tredje parts webbplatser. Google AdSense är baserad på en algoritm som väljer annonser som visas på tredjepartswebbplatser för att matcha innehållet på respektive tredjepartswebbplats. Google AdSense tillåter en intressebaserad inriktning av Internetanvändaren, som implementeras genom att skapa individuella användarprofiler.

  Det operativa företaget för Googles AdSense-komponent är Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

  Syftet med Googles AdSense-komponent är integration av annonser på vår webbplats. På grund av hur Google AdSense åberopas placerar den inte cookies på vår webbplats. Definitionen av cookies förklaras ovan. Med varje samtal till en av de enskilda sidorna på denna webbplats, som drivs av styrenheten och i vilken en Google AdSense-komponent är integrerad, skickar webbläsaren på den registrerades informationsteknologisystem automatiskt data via Google AdSense-komponent för online-annonsering och avveckling av uppdrag till Alphabet Inc. Under denna tekniska procedur får företaget Alphabet Inc. kunskap om personuppgifter, till exempel IP-adressen för den registrerade, som tjänar Alphabet Inc., bland annat för att förstå ursprunget till besökare och klick och därefter skapa uppdrag för kommissionen.

  Vidare använder Google AdSense också så kallade spårningspixlar. En spårningspixel är en miniatyrgrafik som är inbäddad i webbsidor för att möjliggöra en loggfilinspelning och en loggfilanalys genom vilken en statistisk analys kan utföras. Baserat på de inbäddade spårningspixlarna kan Alphabet Inc. bestämma om och när en webbplats öppnades av en registrerad och vilka länkar som klickades på av den registrerade. Spårningspixlar tjänar bland annat till att analysera flödet av besökare på en webbplats.

  Via Google AdSense överförs personuppgifter och information - som också innehåller IP-adressen och är nödvändig för insamling och redovisning av visade annonser - till Alphabet Inc. i USA. Dessa personuppgifter kommer att lagras och behandlas i USA. Alphabet Inc. kan avslöja insamlade personuppgifter genom denna tekniska procedur till tredje part.

  Google AdSense förklaras ytterligare under följande länk https://www.google.com/intl/sv/adsense/start/.

 13. Dataskyddsbestämmelser om applikationen och användningen av Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

  På denna webbplats har styrenheten integrerat komponenten i Google Analytics (med anonymiseringsfunktionen). Google Analytics är en webbanalystjänst. Webanalys är insamling, insamling och analys av data om beteende hos besökare på webbplatser. En webbanalysservice samlar bland annat uppgifter om webbplatsen som en person kommer från (den så kallade referensen), vilka undersidor som besökts, eller hur ofta och under vilken tid en undersida visades. Webanalys används främst för optimering av en webbplats och för att göra en kostnads-nyttoanalys av internetreklam.

  Operatören av Google Analytics-komponenten är Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

  För webbanalys via Google Analytics använder kontrollenheten applikationen "_gat. _AnonymizeIp". Med hjälp av denna ansökan förkortas IP-adressen för den registrerade internetanslutningen av Google och anonymiseras när de får tillgång till våra webbplatser från en medlemsstat i Europeiska unionen eller en annan avtalsslutande stat till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

  Syftet med Google Analytics-komponenten är att analysera trafiken på vår webbplats. Google använder den insamlade informationen och informationen, bland annat för att utvärdera användningen av vår webbplats och för att tillhandahålla online-rapporter, som visar aktiviteterna på våra webbplatser, och för att tillhandahålla andra tjänster som rör användningen av vår webbplats för oss.

  På grund av hur Google Analytics åberopas placerar den inte cookies på vår webbplats. Definitionen av cookies förklaras ovan. Med varje samtal till en av de enskilda sidorna på denna webbplats, som drivs av styrenheten och i vilken en Google Analytics-komponent integrerades, kommer webbläsaren på den registrerades informationsteknologisystem automatiskt att skicka in data via Google Analytics-komponent för online-annonsering och avveckling av provisioner till Google. Under denna tekniska procedur får företaget Google kunskap om personlig information, till exempel IP-adressen för den registrerade, som tjänar Google, bland annat för att förstå besökarnas och klickors ursprung och därefter skapa uppdrag för kommissionen.

  Dessutom har den registrerade möjligheten att göra invändningar mot en insamling av data som genereras av Google Analytics, som är relaterad till användningen av denna webbplats, samt bearbetning av denna information av Google och chansen att utesluta sådana . För detta ändamål måste den registrerade ladda ner ett webbläsartillägg under länken https://tools.google.com/dlpage/gaoptout och installera det. Detta webbläsartillägg berättar Google Analytics via en JavaScript, att all information och information om besök på internetsidor inte kan överföras till Google Analytics. Installation av webbläsartillägg anses vara en invändning av Google. Om den registrerades informationsteknologisystem senare raderas, formateras eller nyinstalleras, måste den registrerade installera om webbläsartillägg för att inaktivera Google Analytics. Om webbläsartillägget avinstallerades av den registrerade eller någon annan person som kan hänföras till deras kompetensområde eller är inaktiverad, är det möjligt att utföra ominstallering eller återaktivering av webbläsartillägg.

  Mer information och gällande dataskyddsbestämmelser från Google kan hämtas under https://www.google.com/intl/sv/policy/sekretess/ och under http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Google Analytics förklaras vidare under följande länk https://www.google.com/analytics/.

 14. Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Google+

  På denna webbplats har styrenheten integrerat Google+-knappen som en komponent. Google+ är ett så kallade sociala nätverk. Ett socialt nätverk är en social mötesplats på Internet, ett online-community, som vanligtvis gör att användare kan kommunicera med varandra och interagera i ett virtuellt utrymme. Ett socialt nätverk kan fungera som en plattform för utbyte av åsikter och erfarenheter, eller göra det möjligt för internetgemenskapen att tillhandahålla personlig eller affärsrelaterad information. Google+ tillåter användare av det sociala nätverket att inkludera skapandet av privata profiler, ladda upp foton och nätverk via vänförfrågningar.

  Det operativa företaget Google+ är Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, FÖRENTA STATERNA.

  Med varje samtal till en av de enskilda sidorna på denna webbplats, som drivs av styrenheten och på vilken en Google+-knapp har integrerats, laddar Internet-webbläsaren på den registrerades informationsteknologisystem automatiskt ned en visning av motsvarande Google+-knapp från Google via respektive Google+ -komponent. Under denna tekniska procedur görs Google medveten om vilken specifik undersida på vår webbplats som besökaren besökte. Mer detaljerad information om Google+ finns tillgänglig på https://utvecklare.google.com/+/.

  Om den registrerade är inloggad samtidigt på Google+, känner Google igenom varje uppringning till vår webbplats av den registrerade och under hela sin vistelse på vår webbplats, vilka specifika undersidor på vår webbplats Internetsidan besökades av den registrerade. Denna information samlas in via Google+-knappen och Google matchar detta med respektive Google+-konto som är kopplat till den registrerade.

  Om den registrerade klickar på Google+-knappen som är integrerad på vår webbplats och därmed ger en rekommendation på Google+ 1, tilldelar Google denna information till den personliga Google+ användarkontot för den registrerade och lagrar personuppgifterna. Google lagrar den registrerade Google+ 1-rekommendationen, vilket gör den tillgänglig för allmänheten i enlighet med de villkor som accepteras av den registrerade i detta avseende. Därefter lagras och bearbetas en rekommendation på Google+ 1 från den registrerade på denna webbplats tillsammans med andra personuppgifter, till exempel Google+-kontonamnet som används av den registrerade och det lagrade fotot, på andra Google-tjänster, t.ex. sökmotor resultat från Googles sökmotor, den registrerades Google-konto eller på andra platser, t.ex. på internetsidor eller i relation till reklam. Google kan också länka besöket på denna webbplats med andra personuppgifter som lagras på Google. Google registrerar vidare denna personliga information i syfte att förbättra eller optimera de olika Google-tjänsterna.

  Genom Google+-knappen får Google information om att den registrerade besökte vår webbplats om den registrerade vid tidpunkten för samtalet till vår webbplats är inloggad på Google+. Detta inträffar oavsett om den registrerade klickar eller inte klickar på Google+ -knappen.

  Om den registrerade inte vill överföra personuppgifter till Google kan han eller hon förhindra sådan överföring genom att logga ut från sitt Google+-konto innan han ringer till vår webbplats.

  Ytterligare information och dataskyddsbestämmelserna från Google kan hämtas under https://www.google.com/intl/sv/policy/sekretess/. Mer referenser från Google om Google+ 1-knappen kan erhållas under https://utvecklare.google.com/+/web/knappar-policy.

 15. Dataskyddsbestämmelser om applikation och användning av Instagram

  På denna webbplats har styrenheten integrerade komponenter i tjänsten Instagram. Instagram är en tjänst som kan kvalificeras som en audiovisuell plattform, som gör det möjligt för användare att dela foton och videor, samt sprida sådan information i andra sociala nätverk.

  Det operativa företaget för de tjänster som erbjuds av Instagram är Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, FÖRENTA STATERNA.

  Med varje samtal till en av de enskilda sidorna på denna webbplats, som drivs av styrenheten och på vilken en Instagram-komponent (Insta-knapp) var integrerad, uppmanas automatiskt webbläsaren på informationssystemets system för den registrerade till nedladdning av en visning av motsvarande Instagram-komponent på Instagram. Under denna tekniska procedur blir Instagram medveten om vilken specifik undersida på vår webbplats besökte den registrerade.

  Om den registrerade är inloggad på samma gång på Instagram, upptäcker Instagram med varje samtal till vår webbplats av den registrerade - och under hela vistelsen på vår webbplats - vilken specifik undersida på vår Internet sidan besökte den registrerade. Denna information samlas in via Instagram-komponenten och är kopplad till respektive Instagram-konto för den registrerade. Om den registrerade klickar på en av Instagram-knapparna som är integrerad på vår webbplats, matchar Instagram denna information med den registrerade personliga Instagram-användarkontot och lagrar personuppgifterna.

  Instagram får information via Instagram-komponenten om att den registrerade har besökt vår webbplats förutsatt att den registrerade är inloggad på Instagram vid samtalet till vår webbplats. Detta inträffar oavsett om personen klickar på Instagram-knappen eller inte. Om en sådan överföring av information till Instagram inte är önskvärd för den registrerade kan han eller hon förhindra detta genom att logga av från sitt Instagram-konto innan en samtal till vår webbplats görs.

  Mer information och gällande dataskyddsbestämmelser på Instagram kan hämtas under https://help.instagram.com/155833707900388 och https://www.instagram.com/om/legal/privacy/.

 16. Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Twitter

  På denna webbplats har styrenheten integrerade Twitter-komponenter. Twitter är en flerspråkig, offentligt tillgänglig mikrobloggtjänst där användare kan publicera och sprida så kallade "tweets", t.ex. korta meddelanden, som är begränsade till 140 tecken. Dessa korta meddelanden är tillgängliga för alla, inklusive de som inte är inloggade på Twitter. Tweetsna visas också för så kallade följare av respektive användare. Följare är andra Twitter-användare som följer en användares tweets. Dessutom ger Twitter dig möjlighet att adressera en bred publik via hashtags, länkar eller retweets.

  Det operativa företaget Twitter är Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, FÖRENADE STATER.

  Med varje samtal till en av de enskilda sidorna på denna webbplats, som drivs av styrenheten och på vilken en Twitter-komponent (Twitter-knapp) var integrerad, uppmanas automatiskt webbläsaren på den registrerades informationsteknologisystem för att ladda ner en visning av motsvarande Twitter-komponent på Twitter. Mer information om Twitter-knapparna finns på https://about.twitter.com/de/resources/knappar. Under denna tekniska procedur får Twitter kunskap om vilken specifik undersida på vår webbplats besökte den registrerade. Syftet med integrationen av Twitter-komponenten är att vidarebefordra innehållet på denna webbplats så att våra användare kan introducera denna webbsida till den digitala världen och öka våra besökares antal.

  Om den registrerade är inloggad på samma gång på Twitter, upptäcker Twitter med varje uppringning till vår webbplats av den registrerade och under hela vistelsen på vår webbplats vilken specifik undersida på vår internetsida var besöks av den registrerade. Denna information samlas in via Twitter-komponenten och kopplas till respektive Twitter-konto för den registrerade. Om den registrerade klickar på en av Twitter-knapparna som är integrerad på vår webbplats tilldelar Twitter denna information till den registrerade personliga Twitter-användarkontot och lagrar personuppgifterna.

  Twitter får information via Twitter-komponenten om att den registrerade har besökt vår webbplats, under förutsättning att den registrerade är inloggad på Twitter vid samtalet till vår webbplats. Detta inträffar oavsett om personen klickar på Twitter-komponenten eller inte. Om en sådan överföring av information till Twitter inte är önskvärd för den registrerade kan han eller hon förhindra detta genom att logga av från sitt Twitter-konto innan en samtal till vår webbplats görs.

  Tillämpliga bestämmelser om dataskydd på Twitter kan nås under https://twitter.com/privacy? Lang = sv.

 17. Dataskyddsbestämmelser om applikationen och användningen av YouTube

  På denna webbplats har styrenheten integrerade YouTube-komponenter. YouTube är en internetvideoportal som gör det möjligt för videoutgivare att ställa in videoklipp och andra användare gratis, vilket också ger gratis visning, granskning och kommentering av dem. Med YouTube kan du publicera alla typer av videor, så att du kan få tillgång till både hela filmer och TV-sändningar, samt musikvideor, trailers och videor gjorda av användare via Internetportalen.

  Det operativa företaget YouTube är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, FÖRENTA STATERNA. YouTube, LLC är ett dotterbolag till Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, FÖRENADE STATER.

  Med varje samtal till en av de enskilda sidorna på denna webbplats, som drivs av styrenheten och på vilken en YouTube-komponent (YouTube-video) var integrerad, uppmanas automatiskt webbläsaren på den registrerades informationsteknologisystem för att ladda ner en visning av motsvarande YouTube-komponent. Mer information om YouTube kan erhållas under https://www.youtube.com/yt/om/sv/. Under denna tekniska procedur får YouTube och Google kunskap om vilken specifik undersida på vår webbplats som den registrerade besökte.

  Om den registrerade är inloggad på YouTube, känner YouTube igen med varje samtal till en undersida som innehåller en YouTube-video, vilken specifik undersida på vår webbplats besökte den registrerade. Denna information samlas in av YouTube och Google och tilldelas respektive YouTube-konto för den registrerade.

  YouTube och Google kommer att få information via YouTube-komponenten om att den registrerade har besökt vår webbplats om den registrerade vid samtalet till vår webbplats är inloggad på YouTube; detta inträffar oavsett om personen klickar på en YouTube-video eller inte. Om en sådan överföring av denna information till YouTube och Google inte är önskvärd för den registrerade kan leveransen förhindras om den registrerade loggar ut från sitt eget YouTube-konto innan en samtal till vår webbplats görs.

  YouTubes bestämmelser om dataskydd, tillgängliga på https://www.google.com/intl/sv/policy/sekretess/, ger information om insamling, behandling och användning av personuppgifter av YouTube och Google.

 18. Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av DoubleClick

  På denna webbplats har styrenheten integrerade komponenter från DoubleClick av Google. DoubleClick är ett varumärke som tillhör Google, under vilket övervägande speciella marknadsföringslösningar online marknadsförs till reklambyråer och utgivare.

  Det operativa företaget av DoubleClick av Google är Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, FÖRENADE STATER.

  DoubleClick by Google överför data till DoubleClick-servern med varje visning, klick eller annan aktivitet. Var och en av dessa dataöverföringar utlöser en cookiebegäran till den registrerades webbläsare. Om webbläsaren accepterar denna begäran använder DoubleClick en cookie på den registrerades informationsteknologisystem. Definitionen av cookies förklaras ovan. Syftet med cookien är optimering och visning av reklam. Cookien används bland annat för att visa och placera användarrelevant reklam samt för att skapa eller förbättra rapporter om reklamkampanjer. Dessutom tjänar cookien till att undvika flera visningar av samma annons.

  DoubleClick använder ett cookie-ID som krävs för att utföra den tekniska processen. Exempelvis krävs cookie-ID för att visa en annons i en webbläsare. DoubleClick kan också använda cookie-ID för att spela in vilka annonser som redan har visats i en webbläsare för att undvika dubbletter. Det är också möjligt för DoubleClick att spåra omvandlingar via cookie-ID. Till exempel fångas konverteringar, när en användare tidigare har visats en DoubleClick-annonseringsannons, och han eller hon därefter gör ett köp på annonsörens webbplats med samma webbläsare.

  En cookie från DoubleClick innehåller inga personuppgifter. En DoubleClick-cookie kan dock innehålla ytterligare kampanj-ID. Ett kampanj-ID används för att identifiera kampanjer som användaren redan har haft kontakt med.

  Med varje samtal till en av de enskilda sidorna på denna webbplats, som drivs av styrenheten och på vilken en DoubleClick-komponent integrerades, uppmanas webbläsaren på den registrerade informationens tekniksystem automatiskt av respektive DoubleClick-komponent att skicka data för online-annonsering och fakturering av provisioner till Google. Under denna tekniska procedur får Google kunskap om all data som Google kan använda för att skapa kommissionsberäkningar. Google kan bland annat förstå att den registrerade har klickat på vissa länkar på vår webbplats.

  Den registrerade kan, som angivits ovan, förhindra inställning av cookies via vår webbplats när som helst genom en motsvarande justering av den webbläsare som används och därmed permanent förneka inställningen av cookies. En sådan anpassning av den använda webbläsaren skulle också hindra Google från att ställa in en cookie på den registrerades informationsteknologisystem. Dessutom kan cookies som redan används av Google tas bort när som helst via en webbläsare eller andra program.

  Ytterligare information och tillämpliga dataskyddsbestämmelser för DoubleClick kan hämtas under DoubleClick av Google https://www.google.com/intl/sv/policy/.

 19. Rättslig grund för behandlingen

  Art. 6(1) lit. a GDPR fungerar som den rättsliga grunden för bearbetning av operationer för vilka vi får medgivande för ett specifikt behandlingsändamål. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för utförandet av ett kontrakt som den registrerade är part i, såsom är fallet, till exempel när bearbetningsoperationer är nödvändiga för leverans av varor eller för att tillhandahålla någon annan tjänst, är behandlingen baserat på Article 6(1) lit. b GDPR.

  Detsamma gäller för sådana bearbetningsoperationer som är nödvändiga för att genomföra förhandskontrakt, till exempel vid förfrågningar om våra produkter eller tjänster. Är vårt företag en juridisk skyldighet enligt vilken behandling av personuppgifter krävs, såsom för att uppfylla skatteplikt, är behandlingen baserad på Art. 6(1) lit. c GDPR.

  I sällsynta fall kan behandlingen av personuppgifter vara nödvändig för att skydda den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen. Detta skulle till exempel vara fallet om en besökare skadades i vårt företag och hans namn, ålder, sjukförsäkringsuppgifter eller annan viktig information måste skickas vidare till en läkare, sjukhus eller annan tredje part. Då skulle behandlingen baseras på Art. 6(1) lit. d GDPR.

  Slutligen skulle bearbetningsverksamheten kunna baseras på Article 6(1) lit. f GDPR. Denna rättsliga grund används för behandling av transaktioner som inte täcks av någon av de ovannämnda rättsliga grunderna, om behandling är nödvändig för de legitima intressen som drivs av vårt företag eller av en tredje part, utom när sådana intressen åsidosätts av intressena eller grundläggande rättigheter och friheter hos den registrerade som kräver skydd av personuppgifter. Sådana bearbetningsoperationer är särskilt tillåtna eftersom de särskilt har nämnts av den europeiska lagstiftaren. Han ansåg att ett legitimt intresse kunde antas om den registrerade är en klient för den registeransvarige (skäl 47 meningen 2 GDPR).

 20. De legitima intressen som kontrollören eller tredje part förföljer

  När behandlingen av personuppgifter är baserad på Article 6(1) lit. f GDPR vårt legitima intresse är att bedriva vår verksamhet till förmån för alla våra anställdas och aktieägarnas välbefinnande.

 21. Period för vilken personuppgifterna kommer att lagras

  Kriterierna som används för att bestämma lagringsperioden för personuppgifter är respektive lagstadgad lagringsperiod. Efter utgången av den perioden raderas motsvarande data rutinmässigt, så länge det inte längre är nödvändigt för att kontraktet uppfylls eller att ett kontrakt inleds.

 22. Tillhandahållande av personuppgifter som lagstadgade eller avtalsenliga krav; Krav som krävs för att ingå avtal; Den registrerades skyldighet att lämna personuppgifter; möjliga konsekvenser av underlåtenhet att tillhandahålla sådan information

  Vi klargör att tillhandahållande av personuppgifter delvis krävs enligt lag (t.ex. skatteregler) eller också kan bero på avtalsbestämmelser (t.ex. information om avtalspartnern). Ibland kan det vara nödvändigt att ingå ett avtal om att den registrerade förser oss med personuppgifter, som därefter måste behandlas av oss. Den registrerade är till exempel skyldig att förse oss med personuppgifter när vårt företag tecknar ett kontrakt med honom eller henne. Att personuppgifterna inte tillhandahålls skulle få konsekvensen att avtalet med den registrerade inte kunde ingås.

  Innan personuppgifterna tillhandahålls av den registrerade måste den registrerade kontakta vår dataskyddsansvarig. Vår dataskyddsansvarig klargör för den registrerade om tillhandahållandet av personuppgifterna krävs enligt lag eller kontrakt eller är nödvändigt för att ingå avtalet, om det finns en skyldighet att lämna personuppgifter och konsekvenserna av att inte tillhandahålla personuppgifterna.

 23. Förekomst av automatiserat beslutsfattande

  Som ett ansvarsfullt företag använder vi inte automatiskt beslut eller profilering.

  Denna sekretesspolicy har genererats av sekretesspolicygeneratoren för den externa dataskyddsansvarig från DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, som har utvecklats i samarbete med WILDE BEUGER SOLMECKE | Advokater och den begagnade hårdvaruhandlaren RC GmbH.

cFos-mjukvarans kontaktsida.